Langsung ke konten utama

Pasir Galatik


Teu loba carita anu katarima ku kuring ngeunaan tempat anu dibéré ngaran Pasir Galatik. Kasang tukang atawa toponimi-na mah, nurutkeun carita ti sababaraha kolot anu kungsi diajak ngawangkong kusabab di éta pasir (tempat luhur) dina waktu anu tangtu sok kadéngé manuk galatik bacéo.Pernahna ieu tempat téh wétaneun Kampung Lio, Lio Santa, jeung kuloneun Lamping masih sawewengkon jeung kuburan Kerkhoff. Handapeun Pasir Galatik ngocor cai panas, nepi ka ayeuna disebut Santa.Carita ahéng ngeunaan Pasir Galatik dumasar kana wangkongan antara kuring jeung kolot-kolot di lembur. Dina taun 70-80an, Santa anu harita mangrupa salah sahiji déstinasi wisata mindeng dipaké tempat pasanggiri manuk tikukur jeung titiran. Tangtu baé anu disebut pasanggiri manuk dipeunteun ku mindengna bacéo bari halimpu sora manuk anu dipiboga ku para pamilon.Kajadian anéh lumangsung, ampir dua jam ti mimiti pasanggiri dibuka euweuh hiji ogé manuk tikukur jeung titiran anu disada. Jep baé jempé, ceuk carita mah kalandih ku sora jeung ngelikna sora manuk galatik ti pasir landeuheun tempat pasanggiri. Para pamilon tangtu baé ambek, tuluy ngaromong: Manuk Sétan! Manuk Jurig!.Salian ti éta kajadian, sebutan keur ieu tempat tangtu baé kusabab di ieu tempat kungsi jadi habitat atawa tempat hirup manuk galatik. Kusabab wewengkon Sukabumi pernahna beulah kidul Pulo Jawa, manuk galatik anu mideng bacéo di ieu tempat mangrupa manuk jinis Galatik Jawa jeung Galatik Batu. Miboga ciri has, sora halimpu ngan tarik disadana.Ti sagigireun éta, manuk galatik sok sanajan katénjona campernik tapi mangrupa manuk anu kawilang barangasan. Pamatuk méncos bari seukeut biasa digunakeun maténi manuk anu leuwih leutik keur dahareunna. Para ahli aya anu nyebut, manuk galatik lamun kudu dibandingkeun teu jauh béda jeung velociraptor nalika Dinosaurus jadi pangawasa di ieu bumi 200 juta taun anu geus kaliwat.Saméméh ieu wewengkon ramé ku imah jeung beuki nambahna pangeusi lembur, teu sagawayah jalma kumawani ulin komo ngulampreng ka ieu tempat dina wanci harieum beungeut. Anu aki pituin kungsi ngadongéngkeun, dina wanci sareureuh budak kapaksa ngaliwat ka éta tempat waktu balik ti Gedong Panjang. Cenah mah dipegat ku saurang jalma, ngahiapkeun reureuh di tepas nepi ka kasaréan. Anu jadi aki hudang wanci janari leutik, gigisik, imah anu  peuting tadi dipaké reureuh téh geuning mangrupa kuburan anu kacida badag.Carita henteu nepi ka semet dinya wungkul. Di éta tempat kungsi aya kajadian, Kang Ade (alm) urang Lio Santa kakubur hirup-hirup dina lomang, kusabab taneuh anu aya luhureun lomang ngadadak urug. Ceuk masarakat mah, ngagali taneuh di Pasir Galatik bari henteu bébéja atawa amitan hela kanu ngageugeuh éta tempat.Lain Pasir Galatik wungkul, tempat-tempat teu jauh jeung Pasir Galatik miboga carita anu sarua, ngeunaan dedemit, jurig, jeung ririwa. Di Santa, kungsi aya kadian budak tilelep di hiji kulah, padahal jangkung éta budak ngaleuwihan jerona kulah, semet dada. Budak, ceuk carita ti babaturanna, ngadadak roroésan, tungtungna tilelep.Cariti mistis di luhur mangrupa sakéréhél carita tina carita séjénna anu can kungsi kasungsi. Dina seratan saméméhna geus diguar, lobana carita mistis di masarakat Sunda lain harti masarakat tradisional minuhan diri jeung kahirupanna ku carita werejit, jurig, jeung sabangsana tapi boga maksud anu tangtu. Tetekon  kahirupan silih ajénan jeung saha baé malahan jeung mahluk anu aya sahandapeun manusa ogé kudu silih ajénan. Sikep ieu henteu leupas tina ajaran anu geus diwariskeun ku karuhun-karuhun di Tatar Pasundan: welas asih.Nyingseunan ku ayana manuk jurig anu ngageugeuh hiji tempat boga maksud sangkan jalma henteu ngaropéa komo nepi ka ningker manuk nepi ka jadi sato anu jarang jeung saeutik jumlahna. Kudu diaku, manuk galatik mangrupa sato anu bisa disebut jarang tina itungan dibandingkeun jeung manuk piit.Hal séjénna, hiji tempat bakal dipinuhan ku sato-sato langka lamun éta tempat bener-bener ngarojong kana kahirupan sato. Ku dibukbakna tempat anu dipinuhan tatangkalan jadi padumukan jeung tempat kariaan geus pasti moal ngarojong kana kahirupan sato. Jalma diciptakeun tuluy ditempatkeun di ieu bumi salah sahijina boga pancén ngajagaan mahluk-mahluk séjénna, sok sanajan buktina mah leuwih loba nempatkeun diri salaku pangwasa anu sarahak, ngaruksak ieu alam, jauh tina sikep welas asih ka papada mahluk.Kiwari, Pasir Galatik ngan saukur hiji pasir anu masih ngajegir di wewengkon Lio, Lamping, jeung Santa. Carita mistis anu jadi alesan ieu tempat disebut Pasir Galatik geus jarang didongéngkeun deui saheuleut jeung leungitna manuk galatik anu nyicingan éta tempat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Review Buku: Islam Pascakolonial

Kang Warsa - 2014