Langsung ke konten utama

Abah Iti jeung Kendi CaiTilu poé ka tukang, kuring diajak ulin ka pasantrén Al-Muslim, Tegal Jambu ku anu jadi babaturan, sebut baé ngaranna Uwa Pipik. Disebut Uwa lain pituin uwa kuring, tapi sebutan keur sing saha baé atawa jalma anu geus kawilang deukeut. Henteu kolot atawa budak geus pasti disebut Uwa di wewengkon Sukabumi mah.


Lokasi Pasantren Al-Muslim

Raména kecap Uwa saheuleut  jeung mindengna ieu kecap dipaké ku barudak Pajampangan dina film-film dubbingan: Uwa Téré. Sababaraha taun ka tukang kungsi diserat hiji opini ngeunaan trén sosial anyar mindengna kecap Uwa digunakeun deui ku masyarakat millennial.

Pasantrén Al-Muslim dikokolakeun ku hiji ajengan ngora, masih bisa disebut sataragan jeung kuring nyaéta Kang Yusuf. Ku masyarakat di Tegal Jambu biasa disebut ustadz atawa kyai. Kaayaan wangunan pasantrén masih mintonkeun hal basajan, tempat barudak ngaji (majlis) mangrupa wangunan panggung tina awi.

Lebakkeun majlis aya hiji saung, sarua mangrupa wangunan basajan tina awi, ku jalma modéren sok disebut bungalow. Para santri sok langsung nempatkeun sémah anu datang ka ieu pasantrén ka wangunan panggung.

Babaturan nitah salah saurang santri sangkan néang hiji kolot, ngaranna Abah Iti. Kurang sapuluh menit, torojol hiji kolot datang ka pasantrén, masih kawilang jag-jag. Ceuk pangakuan dirina, umur geus nincak 93 taun. Kuring ngan bisa gogodeg, umur sakitu masih waringkas lamun dibandingkeun jeung jalma lain anu saumuran jeung Si Abah.

Ngan diselok ku pananya: kumaha kaayaan Sukabumi nalika abah masih anom? Derekdek Si Abah ngaguar carita minangka pangalaman hirup dirina ti A nepi ka Z. Kungsi kasaksian ku Abah Iti, kumaha jagona kolot-kolot di wewengkon Sukabumi saméméh alam kamerdékaan. Anu mindeng disebut ku Abah Iti nyaéta Ama Ujang (alm), pituin urang Balandongan.

Moal aya hiji dua kolot anu dipikolot jeung sakti kawas Ama Ujang mah! Ceuk Abah Iti. Peledug haseup kaluar tina liang irung. “ Moal aya lah, komo barudak ayeuna anu bisa nandingan kasaktén Ama Ujang! Ngubaran jalma gearing ogé cukup ku cai hérang”. Pokna ka kuring.

“ Ieu mah dina mangsa gorombolan, moal aya jalma anu kumawani ngulampreng ka gunung landeuheun Cipeueut, euh Ama Ujang mah atuh nikreuh baé ti Balandongan ka kebon, balik téh wanci panon poé satangtung!”

Umur 93 taun bisa disebut kacida kolot lamun dibandingkeun jeung rata-rata umur jalma mangsa kiwari. Ditanya naon resép sangkan umur bisa nepi ka saabad Abah Iti rada jebi, jigana nya kersaning Anu Maha Kawasa baé.

“ Mémang aya sababaraha anu dilakonan waktu abah ngora kénéh, ngadahal lalab, unggah jeung turun gunung, ka mamana teu weléh leumpang.” Pokna sabari kunyam-kunyem. “ Ngan moal aya jalma anu bisa kawas Ama Ujang! Puasa unggal poé, tah matihna pangarti kolot baheula téh di dinya jigana, Jang!” Tambahna keukeuh anu disebut ku Abah Iti nyaéta Ama Ujang.

Kendi Cai Sukabumi


Sabari nyerebung ngudud, kuring nanya deui ka Abah Iti ngeunaan Kendi Cai anu dipasang luhureun gapura alun-alun Kota Sukabumi. Naha kendi? Manéhna seuri konéng. “Kendi… bisa jadi aya hubungan jeung kajadian mangsa Sukarno (Bung Karno) datang ka Sukabumi.” Pokna téh. Di tengah-tengah Lapang Merdeka ayeuna, baheula kungsi aya hiji tangkal caringin gedé.

Saméméh katohyan ku Sukarno mah sugan aya masyarakat anu nénjo kana kendi cai, pernahna nyempod pisan palebah akar caringin. Kendi cai dicokot ku Bung Karno, jigana diteundeun di Istana Nagara.

Ceuk pangakuanna, Abah Iti nénjo pisan éta kendi dicokot ku Bung Karno, malah masih kénéh kaimplengkeun akar caringin anu legok ngabentuk kendi cai saméméh caringin di Lapang Merdéka dituar.

Ceuk Abah Iti mah masyarakat urang mémang kurang tatalépa harita téh. Kawas anu embung nyaho kana barang jeung pusaka anu jadi panjeur wewengkonna. Meureunan, duméh harita mah masyarakat embung pati nyaho kana pasualan basajan. Ayeuna, bisa jadi kendi cai anu dijadikeun ikon Kota Sukabumi bakal pada naréangan deui.

Kaayaan masyarakat harita tangtu henteu jauh béda jeung urang anu hirup dina mangsa kiwari. Masyarakat ayeuna, utamana urang tangtu teu boga anggapan lamun barang-barang jeung naon baé anu aya dina mangsa kiwari bakal jadi bukti sajarah jeung pada naréangan ku jalma-jalma dina saratus taun ka hareup.

“ Téang baé ka Istana Negara atuh kendi cai mah, da sidik dicokot ku Bung Karno harita téh.” Ceuk Abah Iti mungkas caritaan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014