Langsung ke konten utama

Atikan tina Kisah Nabi Nuh

Ku ayana balahi saperti lini, banjir, gunung bitu, jsb nandakeun: alam (jaghat gedé) jeung manusa (jaghat alit) salian miboga hubungan dalit ogé kacida lemah (rapuh). Nalika eusi haté manusa panasan, gampang kasundut, jeung loba mintonkeun pacogrégan, alam salaku jaghat gedé ogé bakal mintonkeun hal sarua jeung diri manusa.

Ti jaman Nabi Nuh jeung mangsa Gilgamesh kénéh kamandang kana ayana balahi alam kabagi kana tilu golongan, aya anu nyalahkeun ka Alloh saolah balahi tumiba mangrupa siksa (téologis), aya anu nyebutkeun balahi kusabab kalakuan manusa-manusa kénéh, jeung aya anu pragmatis (how) balahi kudu diréngsékeun ku tarékah nyalametkeun korban.

Niténan kana sajarah Nabi Nuh, jauh saméméh banjir tumiba, Nabi Nuh geus ngalakonan hal-hal pragmatis, kumaha cara mindahkeun manusa jeung sato ti hiji tempat ka tempat séjén sangkan tetep jumeneng (survive). Nabi Nuh jeung umatna teu nyalahkeun Pangéran, ogé teu nyalahkeun manusa anu henteu ngagugu kana ajakanna. Henteu nyebutkeun yén banjir anu tumiba mangrupa siksa ti Alloh, tapi mangrupa pépéling jeung interdépédénsi antara alam jeung manusa. 

Nabi Nuh yakin jeung sadar, kabéh mahluk boga darajat anu sarua nalika nyanghareupan balahi. Lini, longsor, banjir, jrrd teu pilih kasih. Manusa soléh jeung jahat bisa kalindes ku balahi. Teu diwilah-wilah, kusabab jalma bageur bisa teu ngarasakeun inggeungna ieu alam. 

Atikan hirup tina kisah nabi Nuh: jalma kudu tatan-tatan jeung nyiapkeun diri kusabab balahi datangna teu disangka-sangka, bisa iraha baé. " Ku kami geus dijadikeun, ayana kajadian banjir mangrupa pépéling ka jalma anu ceulina bisa ngadéngé." (QS. Al-Haqqah: 11-12)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014