Langsung ke konten utama

Rantang jeung THR

Tug nepi ka taun 90-an katompernakeun masih aya masyarakat anu ngalakonan kabiasaan silih anteuran kadaharan dina rantang. Biasana dilakonan sapoe samemeh lebaran anu sok disebut poenan takbiran. Eusi rantang geus galib; opor hayam, semur daging munding atawa sapi, bihun, kentang, jeung buncis.

Silih anteuran kadaharan ieu keur sawareh jalma mangrupa pamageuh tali bebesanan, calon besan geus pasti ngirim kadaharan ka pibesaneun. Hal ieu ku barudak jaman now mah bisa disebut "coding", kila-kila atawa tanda: rengse puasa antara saurang jajaka jeung wanoja bakal manjing jatukrami.

Wanoja boga adab jeung tetekon, henteu wani nembragkeun eusi hate ka jajaka, ngan anu jadi kolotna surti, "coding" tanda karesep budak ka jajaka diebrehkeun ku ngirim kadaharan ka pibesaneun. Eusina oge sok rada beda dibandingkeun kadaharan anu dibikeun ka jalma sejenna.

Keur masyarakat biasa, kabiasaan silih anteuran kadaharan mangrupa "custom" anu jadi ciri utama masyarakat gammeinschaft, masyarakat rural padesaan. Silih asaan rejeki, silih asaan naon anu geus dijieun. Iklim komunalisme nu geus matri kalawan pageuh dina  ati sanubari masyarakat.

Waktu beuki laju, wanci beuki nyungsi, kabiasaan silih anteuran kadaharan mimiti kagerus ku istilah anyar. Istilah anu dihasilkeun dina lingkungan gasselschaft jeung iklim industri. Hiji istilah anu nepi ka ayeuna geus lumrah disebut-sebut: THR jeung Parsel.

Masyarakat lain silih asaan deui tapi geus ganti ku kabiasaan kabagi atawa kabere tina ladang usaha/kesang nu teu bisa dipisahkeun jeung dunia kapitalis. Leuwih basajan dina cangkang jeung bungkus, cukup ku amplop atawa plastik keur ngantongan baju, samping, jeung kopeah.

Sok sanajan beda cara, kabiasaan, jeung tradisi sahenteuna niat jalma sarua, hayang babagi jeung bura-bere ka batur, hayang kaasaan rejekina ku batur. Teu unggal poe oge, atuh sataun sakali. Ngan angger bae, rasa antara silih anteuran kadaharan dina rantang jeung THR kacida beda. Nu hiji nembongkeun sikep interpersonal, anu hiji deui leuwih nembongkeun sikep saarah ti jalma anu mampuh atawa jegud ka jalma basajan (kokoro).

KANG WARSA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Review Buku: Islam Pascakolonial

Kang Warsa - 2014