Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2018

Ngadoni

Kuring kungsi nyerat 'status' dina facebook eusina kieu: dina mangsa Pilkada mah, bapa-bapa ogé ngadadak jadi resep ngomongkeun kagoréngan batur, utamana ngomongkeun calon anu teu dirojong ku maranéhna. Malahan bisa jadi, ngecebrek jeung ngerewihna ngomongkeun kagoréngan batur téh geus alabatan awéwé anu biasa 'ngarumpi' di tempat nyeuseuhan atawa MCK umum.
Antara taun 70-an nepi ka taun 90-an katompérnakeun, kecap 'ngadoni' jeung 'ngupat' jadi sabiwir hiji di masyarakat urang. Anu jadi nini kungsi ngomong kieu: " Ulah sok ngadoni waé!". Kecap ngadoni dicokot tina kecap 'dzan' (Basa Arab) hartina sangkaan, praduga, ngaduga-duga. Ditambahan ku kecap 'su-u', pihartiuenna jadi goréng sangka. Geus jadi babasaan ayeuna mah kecap 'su-u dzan' di masyarakat. Lawan kecapna nyaéta husnu-dzan atawa alus sangka ka batur.
Ngadoni mangrupa hiji pagawéan goréng ngan ngeunah dilakonan. Lain hal anéh diri urang ngadadak jadi capétang nali…

Kampung Halaman

Awalnya

Beberapa tahun lalu pernah aku ceritakan kepada kalian, mungkin kalian juga telah melupakannya. Benar, cerita itu tentang kampung halamanku. Jika kalian masih mengingatnya, kampung halamanku, ketika aku masih kanak-kanak, tentu saja begitu berbeda dengan sekarang. 
Umurku sudah hampir lima puluh tiga tahun. Anak dan cucu kalian sudah tentu tidak pernah tahu seperti apa kampung halamanku empat puluh sampai dua puluh  tahun ke belakang. Benar-benar jujur, toch mereka  belum pada lahir ke dunia ini. Bagi kalian yang lupa dengan ceritaku, hari ini akan aku ceritakan lagi, seperti apa kampung halamanku empat puluh sampai dua puluh tahun ke belakang. Bukan hanya peristiwa yang menyertai waktu itu saja, juga bagaimana indah  dan permainya alam di kampung halamanku saat senjakala di musim kemarau, apalagi di bulan Ramadlan.
Sebuah Mitos
Di tempat yang sekarang ini telah menjadi terminal bis, jalan panjang, dan di pinggirnya berdiri banyak pertokoan itu, dulu merupakan areal persawahan, la…

Kaffah

Sabenerna  lain hal anu anéh, loba kamandang anu nyebutkeun kajadian anu geus lumangsung: bom rajapati di Surabaya mangrupa tarékah pamaréntah keur méngparkeun isu. 
Kaluarna kamandang samodél kitu boga dua harti: kahiji, sikep émpati mémang geus leungit dina diri jalma anu boga pamikiran kitu. 
Kadua, bakating loba teuing kajadian jeung kasus gedé anu diapilainkeun, kusabab dihaja atawa mémang patumpang tindih.
Bralna dua pamadegan mangrupa ciri yén pangaruh politisasi kana hiji kajadian kacida gedé. Teu saeutik, kajadian bom di Surabaya dijieun propaganda ku sababaraha urang politisi. 
Antukna masyarakat di urang ogé tuturut munding, pipilueun. Sabab, euweuh hubungan antara térorisme jeung partéy politik, nya kitu deui euweuh hubungan antara terorisme jeung agama.
Kajadian-kajadian téror sabenerna miboga pola. Téroris geus biasa ngalakukeun 'makar', ngarogahala jalma teu tuah teu dosa dina waktu-waktu anu geus tangtu: saméméh puasa, bulan puasa, atawa nalika poé kariaan agama séj…

Kita adalah Manusia

Mayoritas kaum teroris sangat wajar sering disangkutpautkan dengan gerakan  kaum  Islam radikal paska perang dingin. Hal ini diakibatkan oleh: Pertama, konstelasi politik internasional telah berubah haluan dari Perang Dingin antara Kekuatan Kapitalisme Amerika dan sekutu-sekutunya dengan kekuatan Komunis Soviet dan negara-negara satelitnya. Perubahan haluan ini telah direkayasa baik melalui ramalan atau prediksi para futuris, paska keruntuhan Komunisme, Barat dengan kekuatan kapitalisme-nya akan merangsak maju dan membenturkan diri kepada keuatan negara-negara berkembang di wilayah Asia-Afika (Negara penghasil sumber daya alam terlengkap di dunia), tanpa kecuali Indonesia.

Kedua, di dalam tubuh umat Islam sendiri, telah terjadi rangkaian friksi pemikiran tentang Islam dan Keislaman itu sendiri. Perseteruan kekuatan dan pengkubuan dalam tubuh umat Islam ini memang telah terjadi jauh sebelum negara-negara bangsa berdiri. Perpecahan di dalam tubuh umat Islam setelah wafat Rosulullah entah…

Kate, Leopold, jeung Nokia

Keur ramé deui ku kajadian ahéng di ieu nagara. Henteu kapalang, kelompok téroris ngacak-ngacak  Pangbérokan Mako Brimob nepi ka maténi lima urang pulisi. Ku cara mikir  basajan ogé urang bisa nyokot kacindekkan, kalakuan téroris di mana baé ayana kacida biadab. Tujuanna lain hayang meunang karidoan tinu Maha Kawasa, tapi kalanggengan maranéhna dina nyumebarkeun kaceuceub jeung kasieun ka balaréa. Pijauheun ari maranéhna hayang diasupkeun ka sawarga mah, ka mahluk anu geus diciptakeun ku Alloh ogé kumawani maéhan.
Kamandang  jeung pikiran jalma ogé rupa-rupa jeung béda-béda nyual kana pasualan di luhur. Aya anu ngébréhkeun sikep émpati, némbongkeun rasa sedih ka kulawarga jeung ka para pulisi anu tiwas. Aya anu hambar baé, saolah mangrupa hal biasa, saolah euweuh kajadian nanaon, malahan aya anu némbongkeun sikep sindir-sampir, anu dibahas ku maranéhna lain tiwasna lima urang pulisi tapi nyual jeung ngaluarkeun pananya: Kunaon Ahok anu teu dipaténi ku kelompok téroris? Dina palebah ieu…

Abraha Ben Moses

Di negara yang berketuhanan ini, warga negara, siapa pun dia, diberikan kemerdekaan untuk menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Begitulah nilai ideal yang tercantum di dalam Pancasila sila pertama dan dibakukan dalam landasan konstitusional negara ini, di dalam UUD 1945 Pasal 29. Bagi saya – sebagai orang Islam – nilai yang terkandung di dalam dua landasan bangsa ini sejalan dengan salah satu ayat di dalam kitab suci yang sering saya baca: لا اكراه فى الدين ,  Laa Ikraaha fi ad-diini, tidak ada paksaan kepada orang lain dalam meyakini satu kepercayaan/agama.

Kemerdekaan dan kebebasan warga negara di dalam menganut suatu agama  atau keyakinan bukan berarti siapa pun dengan sebebasnya dan seenak perut melecehkan keyakinan lain yang tidak sejalan dengan keyakinan dirinya. Sebenarnya, sejarah pertikaian antara satu keyakinan dengan keyakinan lainnya justru tidak disebabkan oleh inti dari ajaran agama. Ajaran agama sama sekali tidak pernah mengajarkan pertikaian, ben…

Déwan Kesenian Kota

Ti saprak réformasi, masyarakat geus miboga deui sihung. Hartina kamerdékaan dina midangkeun jati diri jeung tagogna sorangan bener-bener bisa ngawujud dina kahirupan. Teu bisa dihahalang deui, arék ku sistem, aturan, sumamona ku jalma séjénna.

Tangtu baé boga dua balukar atawa akibat. Hadé jeung goréng. Boga balukar anu alus nalika kamandang, éksprési, jeung pikiran kaluar ti jalma atawa lembaga anu miboga niat alus dina ngamajukeun arék ku cara inovatif atawa ngamumulé budaya, seni, jrrd dina ieu kahirupan.

Balukar anu kurang alus dina beuki mahabuna jeung mardikana jalma atawa masyarakat dina ngaluarkeun kamandang salah sahijina nyaéta: dina kahirupan jadi hambur bacot, murah bacot, sagala diomongkeun, tiap pasualan anu sakuduna dibéréskeun ku dibarengan akal anu séhat jeung sirah anu tiis jadi sabalikna. Basa kasarna mah: kumaha déwék jeung kumaha aing wé!

Dina sawatara taun, antara taun 2013 nepi ka 2015, kuring diajak ku Kang Bob Muslim sangkan jadi salah saurang jalma anu…

Menjadi Orang Baik

ADA semacam anggapan –meskipun saya pikir hal ini merupakan tekanan- yang telah lama diwariskan oleh –katanya- kaum Kolonial kepada bangsa-bangsa terjajah, manusia terutama para siswa diharuskan oleh orangtuanya menjadi siswa nomor satu di kelas. Rengking Satu. Dengan demikian, siswa tersebut akan membawa nama baik keluarga, orangtua, dan dirinya sebagai sang juara. Sisi baik dari tradisi ini adalah memberi semangat kepada seorang anak, namun begitu kuat pengaruh sikap individualis diwariskan secara turun-temurun. Pada akhirnya, rata-rata masyarakat kita tidak dapat membedakan antara sikap individualis dengan individualisme sebagai sebuah pemikiran.
Hari ini, Jum’at tanggal 4 Mei 2018, Koran Radar Sukabumi memuat Opini tulisan A.S Laksana berjudul “Kami Tidak Ingin Jadi Nomor Satu”.Simpulan besar dari opini tersebut menyoal kemajuan pendidikan di negara-negara Skandinavia salah satunya Finlandia. Tentu saja, kemajuan pendidikan di negara tersebut tidak dapat disimpulkan hanya oleh sebu…

Robohnya Surau Kami

Persoalan seputar kata 'fiksi' dan 'fiktif' telah menjadi popular kembali sejak tiga minggu terakhir ini. Polemik muncul ketika Rocky Gerung menyebutkan semua kitab suci merupakan fiksi saat acara Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan pada tanggal 10 April 2018. Kelompok umat beragama dari agama apa saja telah ada yang mengambil sikap terhadap pernyataan ini sebab ranah fiksi dan fiktif bagi sebagian besar masyarakat masih dipandang sebagai sesuatu yang khayali, ada di wilayah awang-uwung atau melangit.
Terlepas apakah pernyataan Rocky Gerung berbau politis atau tidak (murni sebagai pernyataan seorang ahli filsafat), secara keilmuan kita dituntut untuk bersikap bijak terhadap polemik yang sedang terjadi. Mencermati kata 'fiksi' kita dituntut tidak sekadar memberi makna hanya dengan melihat arti kata berdasarkan makna kamu atau leksikal. Secara lugas -berdasarkan KBBI- kata fiksi memiliki arti: cerita rekaan tidak berdasarkan kenyataan. Jika hanya melihat dengan…

Calana Pondok SMP

Urang tangtu masih inget nalika di SMP ti kelas hiji nepi ka kelas tilu masih dicalana pondok warna paul. Suku hurik, buluan, jeung langka kapulas ku 'lotion' ogé henteu matak jadi éra. Malah loba pisan barudak anu dina sukuna rapang ku urut budug ogé henteu jadi matak éra maranéhna make calana pondok nalika sakola. Sok pada nyeungseurikeun lamun aya budak anu katénjo tuturna semu méncos, ku papada baturna disebutan baé Si Léklok.
Anu mang hérankeun sok sanajan dina katerangan agama dijéntrékeun yén wates orat lalaki téh antara bujal jeung tuur, tapi para kyai jeung muallim di lembur henteu ngamasalahkeun ieu hal. Sabab aya alesan, lalaki disebut balég lamun geus manjing lima welas taun. Barudak SMP masih disebut pejuh. Ngan kaasup rata-rata barudak awéwé ogé apanan harita mah masih maraké androk sahandapeun tuur, naha henteu disebut némbongkeun orat ku masyarakat harita? Kacida jarang barudak awéwé anu dijilbab harita mah ari lain barudak sakola MTs mah.
Palebah dieu tangtu aya…

Kang Warsa - 2014