Langsung ke konten utama
Urang lembur kungsi apal kana babasaan atawa istilah 'Pihak Terkait' réngsé Pemilu taun 1987. Politik anu digedékeun ku pamaréntah nalika Orde Baru kumawasa nyaéta semi totaliter anu dibungkus ku sistem Démokrasi Pancasila, sok sanajan dina téori mah Pancasila dijadikeun landasan atawa tatapakan idéal, dina prakna mah pamaréntah leuwih meredih ka rahayat sangkan bener-bener sagemblengna ngawula ka pamaréntah Orde Baru. Boga pikiran nyéngsol saeutik arék ka beulah katuhu atawa kénca geus pasti kudu siap didatangan ku 'Pihak Terkait'.

Geus puguh sababaraha bulan saméméh Pemilu mah, aya masyarakat anu ruang-riung , ketua RT langsung ngabéjaan ulah ngwangkongkeun hal anu teu puguh, bisi dilaporkeun ka 'Pihak Terkait' cenah. Ngayakeun kariaan hajatan (walimah) jeung ngareuah-reuah acara Agustusan ogé kudu lapor hela ka 'Pihak Terkait'.  Ngayakeun pangajian atawa tablég akbar ogé tangtu baé kudu lapor hela ka 'Pihak Terkait'. Masyarakat boga anggapan 'Pihak Terkait' minangka wawakil ti pangawasa harita.

Lamun tiap kariaan atawa hiburan henteu dimimitian ku laporan ka 'Pihak Terkait' aya dua hal anu bakal  tumiba; Kahiji, 'Pihak Terkait' bisa ngadodoho, anu jadi panata calagara isukna bakal diondang ka kantor désa, dipénta katerangan. Anu kadua, 'Pihak Terkait' boga pasifatan teu payaan, sok pundung tuluy nitah ka 'aparat kaamanan' sangkan ngabubarkeun kariaan anu keur lumangsung.

'Pihak Terkait'  miboga sababaraha tingkat, ti mimiti tingkat désa nepi ka pusat. Keur masyarakat lembur  'Pihak Terkait' anu langsung merhatikeun kana kagiatan masyarakat tangtu baé 'Pihak Terkait' tingkat désa. Loba pisan mata-matana, anu dijadikeun spionase ku 'Pihak Terkait' tingkat désa biasana para pupuhu lembur; ketua RT, RW, nepi ka Karang Taruna anu boga pancén niténan kahirupan masyarakat dina widang politik jeung katartiban umum. Milu kompanye Pemilu –ari lain kompanye Golkar- geus pasti spionase 'Pihak Terkait' tingkat désa bakal mawa kertas sacewir, ngalaporkeun jalma-jalma anu milu kompanye ka pihak désa.

'Pihak Terkait' tingkat désa henteu ngadeg  kitu baé tapi meunang pangrojong ti 'Pihak Terkait' tingkat kacamatan. 'Pihak Terkait' tingkat kacamatan meunang pangrojong ti 'Pihak Terkait' tingkat kota atawa kabupatén, tuluy nepi ka tingkat pusat, disebutna garis komando. Garis komando 'Pihak Terkait' nuduhkeun sistem hiérarki anu henteu méré celah atawa lolongkrang nyéngsolna garis komando. Lamun ceuk 'Pihak Terkait' tingkat pusat A ti luhur nepi ka handap kudu A. sistem samodél kieu geus lumangsung di ieu wewengkon nalika Karajaan Demak kumawasa.

Sistem naon baé tangtu migoga dua sisi, alus jeung goréng. Ti abad ka 16 nepi ka ayeuna, sistem samodél ayana sebutan 'Pihak Terkait' jeung garis komando, kacida alus keur iklim Indonésia. Sangkan pikiran jeung laku lampah rahayat aya dina wewengkon anu sarua. Moal aya rahayat anu kumawani barontak, hartina kaamanan bakal lumangsung. Sisi goréngna, kusabab sistem mangrupa hiji siklus dina kahirupan, lila-lila rahayat ogé bakal barontak, kusabab geus heurin usik minuhan penjara homogén, wadah anu geus dipinuhan ku rahayat anu heurin usik muka kalawan  kapaksa, beledug baé rahayat mudal, lalumpatan teu puguh ka ditu ka dieu, sabari ngaromong: bébas euy! Kawas cai anu mudal tur ngabudah tina hiji bendungan, mancawura ka mana baé, bisa mawa palid tiap barang, malahan bisa ngaruksak naon baé anu kaliwatan ku éta cai. Kaasup 'Pihak Terkait' ogé sarua milu mancawura.

Babasaan atawa istilah 'Pihak Terkait' nepi ka danget ayeuna masih sok digunakeun ku masyarakat, utamana  ku generasi 60-70an. Diomongkeunna kalawan hawar-hawar kusabab istilah 'Pihak Terkait' ieu mangrupa babasaan anu kacida abstrak. Masyarakat ayeuna leuwih milih ngagunakeun babasaan atawa istilah-istilah anu kongkrit umpamana nalika arék nyitak KTP geus tara ngagunakeun istilah: arék nyieun KTP ka 'Pihak Terkait', tapi geus langsung nyebut instansi-na, arék ka kantor kecamatan. Garis komando 'Pihak Terkait' ogé geus henteu  ngawujud deui mangrupa garis anu lempeng, tapi mangrupa garis anu sungsal-séngsol. Présiden bisa béda pamikiran jeung gubernur, malah nepi ka tingkat RT.

KANG WARSA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014