Langsung ke konten utama

Nisfu Sya'ban

Nilik kana kecap, Nisfu Sya’ban miboga harti ‘tengah-tengah bulan Sya’ban’. Bulan Sya’ban sorangan dina kahirupan masyarakat Sunda disebut Rewah atawa Ruwah. Ditalungtik kalawan étimologi atawa terminologi, harti Sya’ban jeung Rewah sabenerna ampir saharti (sinonim) nyaéta misahkeun.

Bulan Sya’ban atawa Rewah mangrupa bulan kadalapan dina kalénder Hijriyyah jeung Jawa. Sya’ban miboga harti misahkeun, Rewah miboga harti nyapih antara alam dunya jeung alam ruh. Morfologi kecap Rewah mangrupa vérnakularisasi tina kecap RWH (dibaca Ruh).

Teu anéh, dina ieu bulan loba tradisi anu dilakonan ku masyarakat di Nusantara anu geus nga-kulturasi jeung ageman Islam, diantarana: ziarah ka kubur, ngaji Yasin dina tanggal 14 anu disebut Nisfuan, kuramas saméméh puasa, jeung ngaruwat diri atawa tempat (kampung padumukan).

Dina tradisi Semit bulan Sya’ban disebut Hesywan hartina bulan anu dipinuhan ku kapait. Disebut bulan pait sabab dina ieu bulan euweuh kariaan anu dilakonan ku masyarakat Yahudi. Rosulullah ogé kungsi nyarék dina ieu bulan sangkan ngeureunan puasa.

Naon sabab Rosulullah meredih sangkah teu ngalakonan puasa dina ieu bulan? Kultur di Arab jeung bangsa-bangsa Semit kacida béda jeung masyarakat di Nusantara utamana Sunda, dina bulan kadalapan mangrupa mangsa saméméh asup usum katiga, masyarakat Arab jeung Semit mangrupa masyarakat komunal paheula-heula nyiar cai keur nyanghareupan usum katiga. Anu matak bulan ka-salapan dibéré ngaran Romadlan (Meuleum atau ngduruk).

Kayakinan séjén anu lumangsung dina ieu bulan nyaéta, masyarakat di urang boga pamadegan dina ieu bulan pisan buku catetan amal diserahkeun ku Malaikat ka Gusti Allah. Buku catetan amal ieu mangrupa pamisah; anu mana amal atawa pagawéan alus (soléh) jeung mana anu kaasup kana pagawéan goréng (toléh).

Saméméh Islam sumebar di Nusantara, kabiasaan ieu ogé geus dilakonan ku masyarakat Nusantara ku cara ngayakeun ziarah ka kuburan karuhun. Tradisi anu disebut Sraddha saterusna dilakonan ku Sunan Kalijaga, anu saterusna diteruskeun ku masyarakat nepi ka ayeuna. Hal kacida alus anu geus dicontokeun ku Sunan Kalijaga nyaéta Nyadran atawa calagara Sraddha dieusi ku ‘silaturahmi’ silih hampura, silih bébaskeun, jeung silih jembarkeun haté saméméh asup bulan puasa.

Loba hal anu henteu dirobah ku para wali dina ngamumulé tradisi masyarakat dina ngareuah-reuah ieu bulan. Dina prak-prakkan ngaji Yasin, masyarakat ngariung di masigit, marawa cai dina botol, kétél, atawa téko, ditunda di tengah. Breng masyarakat ngaji Yasin, saterusna cai anu dianggap pinuh ku kabarokahan diinum. Ngalap berkah sangkan jadi jalma soléh, cenah.

Kabiasaan di luhur mangrupa hal anu kacida logis lamun ditalungtik ku masyarakat modern. Partikel cai anu dibacaan bakal leuwih aktif dibandingkeun cai anu diantep. Malah ceuk imam Syafei, jalma anu euweuh kahayang sarua jeung cai anu ngeyembeng, lila-lila mah bakal paéh.

KANG WARSA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014