Langsung ke konten utama

Dajjal

APAL dunga réngsé tahiyyat akhir dipapatahan ku anu jadi nini, cindekna dina éta dunga aya kalimah: wa min fitnatil masihiddajjal(ومن فتنة المسيح الدجال), ménta diraksa dina fitnah dajjal. Ku guru ngaji mah diguar malahan dipedar ciri-cirina; engké di akhir jaman dajjal bakal kaluar tina panyumputanna, boga panon ngan hiji, dina leungeun katuhu mawa seuneu simbul naraka, dina leungeun kiwa mamawa cai simbul sawarga. Padahal sabalikna, jalma bakal loba anu kabobodo ku anu dibawa ku dajjal dina leungeun katuhu jeung kiwa/kénca. Barudak mah pogot pisan ngadéngé éta ramalan profétik.

Euweuh eureunna, caritaan anu ngisahkeun bakal kaluarna dajjal tina panyumputanna. Arék dina pangajian di masigit, dina buku-buku komik, ogé dina buku-buku anu kawilang popular. Taun 90-an, Muhammad Isa Daud nulis buku Dajjal Keluar di Segitiga Bermuda. Ieu buku laku dijual di golongan masyarakat biasa sabab saméméhna Isa Daud kungsi nyerat buku Dialog Dengan Jin Muslim. Dina bukuna dajjal bener-bener diragabadagkeun mangrupa mahluk raksasa anu ngajirim, kaluar di hiji tempat anu katelah Bermuda.

Mimiti taun 2000-an, KH. Toto Tasmara nyerat Dajjal dan Simbol Setan. Ieu buku leuwih ngaguar lain pasualan raga badag dajjal sakumaha anu diguar ku Isa Daud, tapi leuwih mintonkeun simbul jeung metaphor anu aya pakuat-pakaitna jeung dajjal salaku hiji sistem di dunia anu kacida kuat jeung hésé diéléhkeunna. Kabéh nuduh ka Yahudi, padahal ieu buku mertélakeun kelompok illuminati. Maca ieu buku asa ngalalajoan film National Treasure anu dibintangan ku Nicholas Cage.

Pasualan téori konspirasi lain diserat ku urang Indonesia wungkul, buku-buku Dan Brown ti mimiti Davinci Code, Angel and Demon, jeung The Lost Symbol geus jadi buku-buku best seller, dibaca ku ampir saparapatna pangeusi alam dunya. Ku Vatican mah tangtu baé buku-buku Dan Brown dianggap buku anu bisa ngusik kayakinan atawa iman kristus. Sok sanajan disebut fiksi tapi geuning nalika nyinggung kana pasualan akidah jeung kayakinan mah dianggap buku anu sasar jeung bisa nyasarkeun. Disebut baé, buku anu dipinuhan ku kabohongan.

Ku mindeng jeung seringna carita ngeunaan dajjal diguar, tina raga badag tuluy kana pasualan metaphor jeung simbulna antukna jalma percaya baé yén dajjal téh geus téréh kaluar tina panyumputanna. Ciri-cirina mindeng disebutkeun, sok dihubungkeun jeung ciri-ciri akhir jaman atawa kiamat. Utamana dina pasualan simbul, gambar, jeung logo. Conto sababaraha simbul dajjal anu mindeng diguar dina buku diantarana: pénta-gram, héxa-gram, Baphomet, kecap illuminatti anu diserat kalawan ambigram, all seeing eye, obelisk, piramida, swastika, jeung gambar bueuk dewi Minerva. Enya jelas baé, simbul-simbul anu disebutkeun teu pati dipikanyaho ku urang lembur. Malahan teu saeutik urang Indonesia anu kawilang jalma 'berpendidikan' mikareueus maraké kaos swastika NAZI.

Naha bener simbul-simbul anu disebutkeun di luhur tadi disebut bisa jadi wawakil dajjal? Gumantung kamandang urang. Bisa bener, bisa jadi bener, bisa dibener-benerkeun. Da anu disebut simbul sabenerna teu bisa sarua harti antara mangsa bihari jeung kiwari. Bisa robah jeung ganti harti atawa maksud gumantung kana kaayaan di mana dilarapkeunna éta simbul. Conto: jaman Mesir Kuno, Piramida mangrupa kuburan raja-raja jeung gegedén Mesir Kuno, naon bédana jeung Santiong atawa TPU Ciandam? Ngan kadieunakeun gambar Pyramid digunakeun ku hiji kelompok mangrupa simbul kadigjayaan jeung bentukna mangrupa gunung anu mumunggangna bisa nalingakeun ka sakuliah alam.

Simbul séjénna, bueuk Dewi Minerva, dina tradisi Romawi Kuno mah mangrupa hiji Dewi anu diagungkeun da mangrupa dewi pangarti anu bisa ngusik malikkeun pangaweruh jalma, lamun di Mesir mah teu jauh béda jeung Hator. Béda deui jeung gambar bueuk di urang, biasana aya dina jilid papir, bungkus bako. Malahan di masyarakat urang mah aya pamadegan bueuk mangrupa manuk jurig atawa burung hantu. Bisa dijadikeun cicirén, lamun aya bueuk disada wanci sareurueh budak, cenah bakal aya kajadian itu jeung ieu.

Dina jaman kakawasaan Romawi Kuno, simbul curuk jeung jajangkung (V) miboga harti: Vini, Vidi, Vici, disingket baé: Victory, simbul kadigjayaan jeung kamasyhuran hiji karajaan. Dina mangsa Pilkada 2018, utamana di  Kota Sukabumi, ngacungkeun curuk jeung jajangkung bisa jadi dihartikeun ngarojong ka Faham (Pasangan Calon Fahmi-Andri). 

Mangsa kiwari, urang salaku umat Islam bisa reueus dina menara masigit nempatkeun simbul bulan jeung béntang. Dina tradisi Arab Kuno, simbul bulan jeung béntang nuduhkeun  Dewi Manaat atawa Istaar (Easter). Kitu deui dina agama Kristen, simbul salib téh asalna mangrupa salib Ankh anu dipaké ku Déwi Osiris, tuluy nalika digunakeun ku urang Kristen awal, jadi simbul suci, malah dina film-film horror mah anu disebut jurig ogé sarieuneun ku ieu simbul.

Simbul kusabab hal anu nétral, bisa dibéré harti kumaha anu mesen jeung digunakeun keur naon. Dipolitisasi ogé geus tangtu bisa. Biasana dipaké keur ngaragragkeun lawan politik. Umpamana, sababaraha taun katukang nyebar wawacan lamun dina duit kertas aya simbul palu jeung arit. Kungsi éar sanagara marebutkeun ieu hal. Mana anu bener? anu bener mah, saha baé bakal nampa nalika dibéré duit!

KANG WARSA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014