Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2018

Nisfu Sya'ban

Nilik kana kecap, Nisfu Sya’ban miboga harti ‘tengah-tengah bulan Sya’ban’. Bulan Sya’ban sorangan dina kahirupan masyarakat Sunda disebut Rewah atawa Ruwah. Ditalungtik kalawan étimologi atawa terminologi, harti Sya’ban jeung Rewah sabenerna ampir saharti (sinonim) nyaéta misahkeun.

Bulan Sya’ban atawa Rewah mangrupa bulan kadalapan dina kalénder Hijriyyah jeung Jawa. Sya’ban miboga harti misahkeun, Rewah miboga harti nyapih antara alam dunya jeung alam ruh. Morfologi kecap Rewah mangrupa vérnakularisasi tina kecap RWH (dibaca Ruh).

Teu anéh, dina ieu bulan loba tradisi anu dilakonan ku masyarakat di Nusantara anu geus nga-kulturasi jeung ageman Islam, diantarana: ziarah ka kubur, ngaji Yasin dina tanggal 14 anu disebut Nisfuan, kuramas saméméh puasa, jeung ngaruwat diri atawa tempat (kampung padumukan).

Dina tradisi Semit bulan Sya’ban disebut Hesywan hartina bulan anu dipinuhan ku kapait. Disebut bulan pait sabab dina ieu bulan euweuh kariaan anu dilakonan ku masyarakat Yahu…

Ma Uyut

Ku anak-incu jeung buyutna, Ma Ati ngaran pituin anu jadi uyut sok dilandih Ma Ipin atawa sok langsung baé disebut Ma Uyut. Pangawakan sedeng, lintuh teuing henteu, begang teuing sumawona. Dedeganna mah teu jauh béda jeung ilharna awéwé generasi taun 40-an, 150 cm jangkungna. Kulit konéng bisa disebut leuwih deukeut kana bodas.

Taun 1989, anu jadi uyut ninggalkeun alam dunya, ngadeuheus kanu Maha Kawasa. Anu nyésa dina diri kuring ngeunaan Ma Uyut ngan saukur carita nalika diaping jeung diatik kunu jadi uyut. Langka nyarita anu jadi uyut mah, loba cicing, diuk dina korsi rotan handapeun gologog imah. Kabeneran imah anu jadi uyut masih satengah panggung jeung satengahna deui geus ku témbok. Leuwih mindeng ngadaweung sabari nyekel iteuk, ku anak-incuna sok disebut éta cenah iteuk Ma Lampir téh.

Kuring mangrupa salah saurang incu buyutna anu dipikanyaah. Sok nyebut Aca ka diri kuring, kecap anca dina Warsa meureun. Tara ngambek ka diri kuring. Geus matuh tiap wanci pecad sawed, bubar t…

Pax Penguina

Gotham sebuah kota fiktif begitu identik dengan intrik, kekerasan, dan manipulasi kasus. Meskipun kota ini hadir dalam dunia fiktif, -karena sebenarnya fiktif merupakan perwakilan dari peristiwa yang bisa saja terjadi- peristiwa yang menyertai kisah-kisah di Gotham dapat merujuk kepada kejadian yang sebenarnya di kota mana saja yang ada di dunia. Sebagai sebuah kota fiktif, tidak berlebihan jika latar kota ini diwarnai oleh kegelapan. Dalam film Batman dan film serial Gotham, kota ini sering ditampilkan berasap, gelap, dan berkabut.
Watak-watak tokoh Kota Gotham juga seolah mewakili citra diri manusia-manusia modern yang sering terlihat menunjukkan kejahatan berbalut kebaikan. Hipokrisi dan sikap akal-akalan. Seorang Oswald Cobblepot memiliki kondisi fisik cara berjalan terpincang-pincang, pemurung, cenderung anti sosial, pernah mengatakan kepada pers Kota Gotham: "You know, Augustus Caesar once presided over the longest period of peace and prosperity the world has ever known. It …

Si Kodok

JALMA anu bisa disebut pang Pancasilais-na di Balandongan dina taun 70-80an iwal ti Kang Apud. Pelebah totogan jalan anu brasna ka lembur Cicadas Girang ngan aya hiji imah anu dina témbokanna digambaran 'Garuda Pancasila' jeung gambar Béntang minangka wawakil sila kahiji dina Pancasila. Éta téh imah Kang Apud. Bisa disebut imah gedong kusabab dina mangsa harita lolobana imah masih ngandelkeun bilik lain témbok. Imah panggung ogé masih rajeg sababaraha suhunan.
Kuring –sorangan- can kungsi nanya ka Kang Apud, naon sababna dina taun harita milih gambar Garuda Pancasila keur mapaésan imah? Lain ku gambar atawa lukisan biasa saperti kaayaan alam anu éndah atawa gambar sato séjénna. Ngan lamun nilik kana sajarah, deukeut imah Kang Apud kungsi jumemeng hiji inohong, katelahna Ama Érpol, ngaran pituinna Abah Jayawinata, mangrupa saurang pajoang anu bener-bener nanjeurkeun niléy Pancasila dina kahirupan. 
Jigana, hubungan 'bathiniyah' éta anu jadi lantaran gambar Garuda Pancasil…

Cerpen:Kue

SETELAH lima tahun lulus dari sebuah perguruan tinggi, tidak banyak pekerjaan yang aku lakukan. Dalam otakku ada sekelebat pikiran, tidak perlu susah-susah melamar pekerjaan, toch pada akhirnya hidup manusia akan selalu mengalami masa akhir, kematian. Padahal menurut penuturan seorang teman melalui kalimat-kalimat bijaknya berkata kepadaku, " Semua orang memang sudah pasti akan berhenti dalam kehidupan ini, tetapi kita diharuskan berikhtiar. Berpangku tangan saja malah akan mempercepat akhir hidup ini!" Aku tanggapi saja dengan enteng, jangan mengatur. Temanku hanya bergumam demi merespon sikapku itu bahwa aku telah berubah menjadi manusia paling egois se-jagat raya. Terlalu berlebih-lebihan guyonan temanku itu, begitu pikirku.
Pengangguran. Begitulah julukan yang diberikan oleh orang-orang kepada seorang lulusan perguruan tinggi yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Orang-orang di sekelilingku, apalagi teman-teman sekampung halaman pernah bertanya-tanya sampai menyimp…

Dajjal

APAL dunga réngsé tahiyyat akhir dipapatahan ku anu jadi nini, cindekna dina éta dunga aya kalimah: wa min fitnatil masihiddajjal(ومن فتنة المسيح الدجال), ménta diraksa dina fitnah dajjal. Ku guru ngaji mah diguar malahan dipedar ciri-cirina; engké di akhir jaman dajjal bakal kaluar tina panyumputanna, boga panon ngan hiji, dina leungeun katuhu mawa seuneu simbul naraka, dina leungeun kiwa mamawa cai simbul sawarga. Padahal sabalikna, jalma bakal loba anu kabobodo ku anu dibawa ku dajjal dina leungeun katuhu jeung kiwa/kénca. Barudak mah pogot pisan ngadéngé éta ramalan profétik.
Euweuh eureunna, caritaan anu ngisahkeun bakal kaluarna dajjal tina panyumputanna. Arék dina pangajian di masigit, dina buku-buku komik, ogé dina buku-buku anu kawilang popular. Taun 90-an, Muhammad Isa Daud nulis buku Dajjal Keluar di Segitiga Bermuda. Ieu buku laku dijual di golongan masyarakat biasa sabab saméméhna Isa Daud kungsi nyerat buku Dialog Dengan Jin Muslim. Dina bukuna dajjal bener-bener diragaba…

Ananang Unaning

Kecap di luhur lain kecap rajekan dwi-réka, tapi mangrupa hiji falsafah hirup anu kungsi dilakonan ku karuhun di Nusantara. Salian ti éta, kecap ananang unaning ogé teu miboga harti léksikal, euweuh dina kamus, lain basa autotéks. Tapi lamun dibéré harti kalawan bébas, pihartieun kecap ananang unaning téh salah sahijina kaayaan haté anu hunang-hening, tiis, simpé, ceuk basa barudak jaman now mah, kaayaan haté anu ngébréhkeun suasana batin teu galider.
Kahirupan mangsa kiwari, jalma tangtu baé saeutik gedéna loba kapangaruhan ku kaayaan anu aya di luar diri jalma. Jati loba kapolés ku lingkungan, teu ngébréhkeun diri urang anu saenyana. Diri urang leuwih loba merhatikeun kahirupan batur, nalipak diri atawa nimbang kana awak sorangan komo nepi ka neuleuman diri sorangan mah geus jarang dilakonan. Lobana koméntar jeung panyawad kanu aya di luar diri urang mangrupa ciri masyarakat ayeuna. Apal kénéh kana paripolah batur –komo kagorénganna- tibatan apal kana kalakuan diri sorangan. Antukna,…

Pihak Terkait

Urang lembur kungsi apal kana babasaan atawa istilah 'Pihak Terkait' réngsé Pemilu taun 1987. Politik anu digedékeun ku pamaréntah nalika Orde Baru kumawasa nyaéta semi totaliter anu dibungkus ku sistem Démokrasi Pancasila, sok sanajan dina téori mah Pancasila dijadikeun landasan atawa tatapakan idéal, dina prakna mah pamaréntah leuwih meredih ka rahayat sangkan bener-bener sagemblengna ngawula ka pamaréntah Orde Baru. Boga pikiran nyéngsol saeutik arék ka beulah katuhu atawa kénca geus pasti kudu siap didatangan ku 'Pihak Terkait'.
Geus puguh sababaraha bulan saméméh Pemilu mah, aya masyarakat anu ruang-riung , ketua RT langsung ngabéjaan ulah ngwangkongkeun hal anu teu puguh, bisi dilaporkeun ka 'Pihak Terkait' cenah. Ngayakeun kariaan hajatan (walimah) jeung ngareuah-reuah acara Agustusan ogé kudu lapor hela ka 'Pihak Terkait'.  Ngayakeun pangajian atawa tablég akbar ogé tangtu baé kudu lapor hela ka 'Pihak Terkait'. Masyarakat boga anggapan…

Instruksi ti Atasan

WANOH kana kecap instruksi téh ti Mandor  Uwoh nalika datang ka imah anu jadi aki pituin. Manéhna ngomong: ieu téh instruksi langsung ti atasan, nyaéta teu bisa nolak. Pokna sabari ngiwir-ngiwir kikitir pajeg (pajak) taneuh. Anu jadi aki ngarti, anu disebut instruksi téh nyaéta paréntah, hartina Mandor Uwoh diparéntah ku lurah kudu nagihan pajeg ka masyarakat.
Teuing ti iraha, kecap instruksi dihartikeun paréntah, ngan jigana ti Jaman Walanda da ieu kecap mangrupa kecap serepan tina basa deungeun. Robah harti kusabab ditarima ku bangsa urang, saolah instruksi nyieun wangunan, jambatan, irigasi, jalan, jeung rél karéta ti bangsa kolonial mangrupa paréntah kudu nyieun sarupaning anu disebut tadi. Padahal, maksud sabenerna ti Walanda mah, tata cara, lain paréntah. 
Kecap instruksi anu sabenerna tata cara atawa aturan maén hiji perkara ngalaman péyorasi jadi paréntah ti dunungan ka jongos atawa ti pamaréntah ka rahayat. Conto, dina mangsa Orde Baru kumawasa mindeng pisan urang ngadéngé omon…

Si Papih jeung Si Mamih

SEBUTAN  keur urang Tionghoa anu karék asup  Islam atawa muallaf nyaéta Si Abdul. Kecap abdul miboga harti hamba, ahli ibadah, atawa jalma anu ngésto ka dunungan. Teu saeutik jalma anu boga ngaran dimimitian ku kecap Abdul saperti Abdullah, Abdul Gofur, jrrd. Kajaba Paula Abdul, salah saurang artis Amérika anu kungsi kakoncara dina taun 80-an. Nyurupkeun kecap abdul ka jalma anu karék Islam téh lain keur ngaheureuykeun, tapi éstu keur némbongkeun yén manéhna geus pindah tampian, asup kana hiji komunitas masyarakat Islam.
Taun 80-an, ka Balandongan aya hiji rumah tangga, sebut baé Si Papih jeung Si Mamih, sebutan tinu jadi budak ka kolotna, papih jeung mamih. Urang lembur tara talalangké ngalandih jalma, geus baé sebutan papih jeung mamih téh dilarapkeun ku kecap nalika nyebut Si Papih jeung Si Mamih. Si Papih disebut abdul ku urang lembur, nalika nikah ka Si Mamih ngucapkeun dua kalimah syahadat, getol ka masigit, da cenah hayang kawas kyai bisa babacaan solat jeung prak-prakkanna.
Kare…

Hujan Angin jeung Halimun

RÉNGSÉ  dunya maya diramékeun ku pasualan puisi Sukmawati, mangkukna aya kajadian, hujan ngagebrét dibarengan angin anu rongkah ngarungkadkeun sababaraha tangkal anu kawilang badag di puseur dayeuh Sukabumi. Sababaraha baligho jeung billboard ogé aya anu runtuh kasapu ku angin. Euweuh saurang ogé anu nyangka kajadian –sebut baé balahi- samodél kitu bakal karandapan ku Sukabumi, sabab jarang jeung mémang langka aya kajadian kitu.

Henteu kungsi ngadagoan sajam lilana, burudul puluhan foto jeung video kajadian rungkadna tangkal jeung baligho diupload kana média sosial, di-share kana group whatsapp, ditambahan ku cawadan mangrupa émpati kana kajadian anu tumiba. Cindekna, kabéh ogé utamana masyarakat Sukabumi ngarasa hemeng ku kajadian éta, henteu mais henteu meuleum ujug-ujug turun hujan ngagebrét dibarengan ku angin anu kacida rongkah.
Disebut henteu mais henteu meuleum kusabab euweuh prédiksi atawa ramalan ti anggalna lamun hujan angin rongkah bakal narajang Sukabumi. Kari-kari anu jadi …

Kitab "Jim-Jim"

Santri salah sahiji pasantrén kungsi molotot nalika kitab konéng anu keur dibaca ku manéhna disebut 'buku' ku kuring. Katénjo keur maca Safinah. Ku kuring ditanya: naon basa Sunda 'Kitab'? Nya manéhna ngajawab 'buku' sabari nyéréngéh. Kitab téh buku, buku téh kitab, tuluy naha salah kuring nyebut buku kana kitab anu dibaca ku antum? Henteu, ngan kabiasaan atawa tradisi di pasantrén mah anu  kieu téh disebut 'kitab', tah lamun kana buku tulis mah nyebutna buku, atawa kana buku-buku citakan aksara latén mah nyebutna buku henteu kitab. Jadi cindekna ku kabiasaan wungkul jalma nyebut hiji perkara ku hiji sebutan atawa istilah dina hiji tradisi. 
Tah, ku kabiasaan mah, kuring ogé asa jarang nyebut kitab kana buku seratan Karen Armstrong, ogé jarang nyebut buku kana kitab Al-Fiyyah seratan Ibnu Malik. Kajadianna teu jauh béda nalika mangsa pabubudak. Di lembur, jarang pisan barudak anu nyebut 'mamah' kanu jadi indung, da ilaharna mah nyebut 'ummi&#…

Elmu Parabot

Sabangor-bangorna atawa sabadung-badungna barudak taun 80-an, malahan budak anu kasebut pangbadungna salembur ogé geus tangtu apal kana anu disebut 'irob mah. Komo barudak anu kungsi atawa ngalaman nyuprih pangarti di Sakola Agama, da nincak kelas opat ku anu jadi guru agama geus diatik élmu parabot atawa alat, salah sahijina élmu nahwu.
Barudak Balandongan generasi 80-90an kungsi ngalaman kumaha resep jeung sumangetna dina diajar élmu parabot. Ku anu jadi kyai sorangan, ngaji élmu nahwu ti mimiti Jurumiyyah, 'Imriti, nepi ka Alfiyyah diguar kalawan daria. Sakapeung mah élmu nahwu jeung pangajaranna sok dipaké bahan heureuy jeung gogonjakan. Umpamana, aya anu disebut huruf 'aillat atawa panyakit, jinisna aya tilu: waw, alif, jeung iya, kusabab di Balandongan aya jalma boga ngaran Kang Ae, nya éta huruf 'aillat sok dibaca disakaliguskeun: Wa Aey (dibaca lin).
Neuleuman deui élmu parabot saperti nahwu kacida penting keur ukuran kiwari kusabab sababaraha hal: Kahiji, di sak…

Jahannam

JAHANNAM, GEHENNA, PURGATORIUM, DAN SAMSARA Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
BEBERAPA bulan ke belakang, saya sempat tertegun, bukan karena memikirkan pilkada, kecuali  tiba-tiba rasa yang ada di dalam diri seperti terhenyak ketika di sebuah masjid terdengar seorang anak sedang melantunkan 'pupujian' dalam bahasa Sunda. Cuaca sore itu tiba-tiba cerah, padahal biasanya hujan turun dengan deras setiap sore, bahkan pagi, mungkin saja pengaruh cuaca ekstrim. Di ufuk sebelah barat, langit menguning, kemilau emas tercipta, di dalam dada pun berbisik: alam raya ini begitu indah memukau.  Subhanallah.. 'pupujian' yang dilantunkan di masjid tersebut begitu  dipenuhi oleh nasehat, mengingatkan setiap orang agar memperbanyak menafakuri diri sendiri, bukan sebaliknya, waktu hanya dihabiskan membicarakan kejelekan orang lain.
Saya teringat ketika masih kanak-kanak, setiap hari Kamis dan Minggu biasa diajak mengikuti pengajian 'minggonan' ol…

Kang Warsa - 2014