Langsung ke konten utama

Carpon: Rélawan

Ti saprak Pilkada Jakarta, nalika Ahok jeung AHY dirojong ku para rélawan, hal éta mawa pangaruh ka sakuliah lembur anu jauh ka dayeuh. Dina Pilkadés Kampung Cihérang, ampir kabéh unsur masyarakat ti paguyuban silat, budaya, kolot, ngora, ngaradegkeun lembaga ku sebutan salaku rélawan anu siap nyakséskeun jeung ngarojong ka masing-masing Calon Kadés.

Kuwu Jumena, Kadés anu geus jeneng salila tilu periode teu nyalonkeun deui. Cenah mah bosen, geus apal kana pait peuheurna ngajabat kalungguhan jadi Kadés, réa ku omong, pokona anu disebut Kadés mah kudu siap disalahkeun ku balaréa nalika aya hiji hal anu kawilang geruh. Jadi sabiwir hiji, kabeuli motor weuteuh diomongkeun ku balaréa majar duit ti mana? Boa Anggaran Dana Désa dipaké meuli motor. Teu bisa méré duit ka jompo ogé pasti diomongkeun: Ah, moal enya kuwu teu boga duit? Pan gedé dana taktisna kuwu mah! Kitu salah kieu salah.

“ Ah, pantes baé teu nyalon deui ogé, atuh da geus tilu periode ngajabat, moal enya wé teu seubeuh, ti jaman aing pejuh nepi ka boga lima budak Kuwu Jumena geus mamaké batik Kadés.” Salah saurang masyarakat aya anu ngomong kitu.

Pihak désa geus masangkeun baligho jeung alat peraga kampanye masing-masing calon Kadés. Aya kana salapan calon, piménakeun. Séwang-séwangan kandidat geus boga basis pemilih. Malahan Kang Parman, calon Kadés nomor ka-lima geus nyieun peta wewengkon jeung dusun mana baé anu jadi kantong sora. Manéhna ngamangpaatkeun salah saurang calon sarjana ti Politeknik jurusan Informatika anu bisa ngutak-atik aplikasi, nyieun peta dina blog sagala.

“ Buka we blog kuring, ngaranna http://parmansukses.com “ pokna  tiap panggih ka tiap jalma.

“ Cam-cam-com-com kitu, dina naon mukana, dina sééng lain?” Tanya Si Ohi.

“ Anu matak kudu meuli android!” Pok calon Kadés. “ Tah nu kieu!” Sabari nénjokeun hand-phone.

“ Kuring kudu meuli hand-phone kusabab aya Pilkadés?”

“ Pa… atos pa.. éta mah pendukung Calon Nomor 2!” Ceuk asistén Kang Parman.

“ Ooo.. pantesss!”

Si Ocim mangrupa asistén Kang Parman jeung babaturanna nyieun Remaja, Rélawan Parman Jago. Geus ngarékrut sababaraha anggota. Anu riweuh téh lain calon kadésna tapi para rélawanna.

Bah Uko jeung réngrénganna ngarojong calon nomor 1, nyieun Remako, Rélawan Mangsa Pakokolot. Sok disindir ku para nonoman ku sebutan Rametuk, Rélawan Meujeuhna Tobat deukeut ka Kubur. Tapi haré-haré baé, ceuk Bah Uko mah: peupeuriheun keur ngora teu kikituan, atuh ayeuna mangsa pakokolot kudu milu aub jeung berpartisipasi. Iraha deui? Geus maot mah di alam kubur moal aya pilkadés!

“ Lain Remaja kuduna mah rélawan nu dijieun ku manéh téh Ocim!” Ceuk Bah Uko di warung Mang Ujang dina hiji mangsa.

“ Naon atuh?”

“ Rempug!”

“ Naon éta téh, Bah?” Tanya Si Kemed, maksudna mah nyelok.

“ Rélawan teu puguh gawé, haahahh!”

“ Calon nomor genep boga rélawan, ngaranna Restu..” Ceuk Mang Ujang.

“ Restu Ibu?”

“ Eh, lain.. Restu téh, Rélawan Samsul Bersatu…!”

“ Bernyatu meureun, dahar wé pagawéanna.. euweuh niat diganti jadi Rébék?”

“ Rébék???”

“ Rélawan Beuki Kelewih!” Mang Ujang ngahahah.. “ Apanan Si Samsul keur leutikna beukieun kelewih, apal déwék mah, da sakelas keur SD!”

“ Uing rék nyieun ah, ngaranna Rebung..!” Ceuk Si Kemed.

“ Rélawan Berkabung, atuh anggotana karunya, sararedih baé!”

“ Iss, supaya… Rebung.. Rélawan, Bung! Kawas kieu, Kamu mau ke mana, Bung?”

Rélawan Bungkusan anu pantes keur silaing mah.. Tiap aya tahlilan beberengkes baé kana jomét..” Si Ohi mairan.

“ Gandéng manéh, tim saksés nomor lima nya, boga rélawan teu?” Ceuk Si Kemed.

“ Boga atuh, Respati… Rélawan Setia Pa Entis!”

“ Alus ngaranna ngan papanjang lain kitu, Rélawan Sare Tibeurang meureun nya?”

“ Respati okeeee, Siap memenangkan Kang Entis!” Ceuk Si Ohi.

“ Séwang-séwangan calon geus boga program?” Tanya Bah Kanta.

“ Boga meureun, ngan moal waka dibéja-béja ah, bisi dipaok programna ku calon séjén!” Ceuk Si Ohi.

Kitu anu lumangsung di warung Mang Ujang ampir unggap poé, ngagunemkeun Pilkadés. Untung baé dina pacéntal-céntalna teu ngabalukarkeun papaséaan.

“ Niat ti awal ogé ngan hiji kuring mah. Ikut berpartisipasi, titik!” Ceuk Bah Uko keukeuh.


“ Bener, saha baé anu kapilih éta anu baris jadi pamingpin urang, utamana Kang Entis!” Ceuk Si Ohi.

“ Kang Parman pijadieun mah.. manéhna deukeut jeung masyarakat, teu umaing, méméh nyalon gé geus bageur..”

“ Promosi?”

“ Ulah hilap dina waktosna pilih Kang Entis..!” Si Ohi embung éléh.

“ Insya Alloh, dina waktosna ku kuring dipilih éta Kang Entis, ngan anu arék dicoblos mah Kang Parman!”

“ Entis!”

“ Parman!”

“ Entis!”

“ Parman!!!”

“ Asongan bedog ieu dua manusa, Ujang!” Bah Kanta nyela. “ Teu sportif pisan maranéh mah salaku tim saksés téh. Déngékeun aing, geus makalangan dina tiap jaman. Geus apal kana pait peuheurna hirup. Moal milih sasaha aing mah, tapi rék milih Si Entis!”

“ Parman!!!” Ceuk Si Ohi.

“ Entissss!”

“ Parman!!!”

“ Entis jeung Parman!!!” Ceuk Si Kemed.

“ Teu sah!!!”


Dina mangsana Pilkadés, masyarakat Cihérang ngagimbung di buruan kantor désa. Rék marilih, nyarolok. Tukang dagang ti mana-mendi daratang, maruka lapak dagangan. Calon Kadés ngahaja ku panitia ditempatkeun di hareup, sangkan katénjo ku masyarakat, dariuk dina korsi kawas budak anyar disunatan. Ngawarangkong jeung papada calon, sok sanajan haténa mah pada gegebegan.   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014