Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Januari, 2017

Mang Engkos

Ku urang lembur, nalika masih jumeneng, sok disebut Si Gambréng. Da kitu ari urang lembur mah, sok gampang méré landihan ka papada. Di lembur mah, jalma anu sok ceceremed bisa disebut Si Ucing atawa Si Garong. Ka budak anu lihéy tuak-taék sok dibéré landihan Si Bajing. Malahan aya anu dilandih kucara ngilik kana karesep, kana baju anu dipaké, jeung ka artis anu ngeplés jeung dirina. Aya anu disebut Si Kumis, Si Kamprét, Dono, Bonéng, Gendon, Burineut, jrrd. Kitu ilaharna urang lembur.
Sebutan Gambréng ka Mang Engkos boga dumasar jeung alesan. Salah sahijina, kusabab mindeng riweuh, jeung dina ucapan atawa kekecapan sakarepna, kawas anu teu sieun keuna ku hukum, arék agama ogé darigama. Gambréng mertélakeun hiji kaayaan, teu stagnan, teu daék cicing, saharti jeung riweuh atawa gandéng baé. Sabenerna niti ka mangsa kiwari, mangsa nalika kecap-kecap jeung omongan geus pasuliwer mahabu kamana karep. Jaman kiwari geus waktuna disebut “Jaman Gambréng.”
Naon sababna urang lembur bisa gampang m…

Pa Ajat Guru Klasik

Kamari, Pa Ajat mulih ka jati mulang ka asal. Salah saurang guru anu kungsi ngatik barudak Balandongan ku cara midangkeun téori klasik pangajaran. Pagalo rasa dina diri, antara sedih, hambar, jeung nineung kana kajadian sababaraha taun ka tukang nalika diajar ku Pa Ajat jeung waktu ngajar babarengan jeung almarhum.

Rasa sedih nyaliara kusabab iber “mulang”na Pa Ajat ngadadak, ti saprak pindah ngajar ti SD Balandongan ka MTs jarang patepung jeung Pa Ajat. Rasa hambar dilantarankeun loba carita, pangajaran di sakola dasar ayeuna geus leuwih ti misti, para pamilon atikan kudu dibawa ka alam atikan modérn, tapi can manggih bentuk anu jelas kumaha atikan modérn téh?

Judul di luhur, Pa Ajat mangrupa salah saurang guru klasik, lain rék ngaléléwé lamun cara dina ngatik barudak di sakola masih ngagunakeun cara-cara tradisional. Sok salah harti, saolah anu disebut klasik téh tradisional, kadieunakeun pada nyebut tradisional sarua baé jeung kuno, teu modérn, antukna nyebut katinggaleun jaman.…

Patlot Gambar dina Kahirupan

Di Sukabumi, malahan bisa jadi ampir sarua jeung di wewengkon séjén kungsi aya babasaan – nalika jalma nénjo kana paripolah jeung pamolah jalma anu kacida rupa-rupa-, “Ah, ngaranna ogé hirup, kawas patlot gambar!”. Keur nuduhkeun kajadian anu aya dina luar pikiran jeung logika biasana dipaké kekecapan, “ Aya.. aya wé!”. Cindekna, dina hirup jeung kahirupan mah sagala aya, sagala diaya-aya, jeung sagala nyampak.

Analogi patlot gambar kana kahirupan nandakeun sakitu kompléks jeung majemukna ieu kahirupan. Aya jalma anu boga rupa bodas, hideung, beureum, cokelat, jeung warna séjén. Ngawujud jadi hiji gambar atawa lukisan sampurna, lain saukur skétsa anu ngan midangkeun wawakil gambar tina gambar sagemblengna anu geus, keur, jeung bakal karandapan.

Gambar jeung lukisan bakal katénjo éndah ku urang nalika mosisikeun diri aya di luar obyék, ukuranna pas, henteu deukeut teuing, henteu jauh teuing. Sangkan dina nénjo éta gambar teu ngahasilkeun distorsi jeung kaburna panénjo kana obyék.

Sike…

Aku Si Bidak Catur

Di tahun 1997, saat duduk di bangk
u SMA, setiap malam senin saya sering menyimak Mara FM, acaranya bagus, mengupas persoalan politik. Di tahun itu, Orde Baru sedang berada di ambang keruntuhan. Terlalu sering menyimak bahasan-bahasan politik tersebut telah menyeretku pada pikiran "Orba" akan segera lengser. Banyak pertanda, salah satunya, media telah tampil berani melakukan kritik terhadap Pemerintahan Orba, seperti yang dilakukan oleh D&R menjadikan foto Pak Harto di sampul majalah tersebut berbingkai Raja pada kartu Remi.

Antara tahun 1996-1997 itu wajah perpolitikan semakin menghangat, isu kontroversial :Mega-Bintang menjadi wacana renyah di rubrik politik hampir setiap media. Tabloid dan Media bergenre Yellow Paper semakin marak, Orde Baru sering mewaspadai: ini tanda kebangkitan kembali Komunisme! Saat wacana dalam Yellow Paper semakin menjamur ini masarakat mengonsumsinya dengan renyah. Isu-isu kedekatan Pak Harto dengan kelompok Islam, lahirnya ABRI Hijau, munculny…

Ti Jaman Oma Nepi Ka Jaman Ormas

Ku: Kang Warsa
MOAL aya lagu anu ngeunaheun dihariringkeun nalika bagadang iwal ti lagu Begadang Oma Irama. Euweuh laasna. Lagu-lagu dangdut taun 70-an nyirikeun orkés melayu sajati. Wirahma jeung intonasi disampurnakeun ku ‘ketukan’na anu ngajadikeun lagu dangdut harita bisa leuwih populér dibandingkeun  lagu dangdut kiwari.
Ku kamotékaran jalma, lagu-lagu dangdut ayeuna mémang bisa disebut leuwih canggih tina waditra anu digunakeunna, ngan tara kuat lila, cukup tilu bulan populér geus kagerus deui ku lagu séjén. Lirikna mindeng midangkeun kanyataan hirup wanoja néo-urban.
Oma Irama boga panglerer Si Raja Dangdut. Nepi ka taun 80-an mah jadi harepan sing saha baé anu mikareueus kana lagu dangdut. Artis-artis anyar ogé loba anu hayang jadi kawas Oma. Umpamana Asep Irama jeung Abim Ngesti. Dina radio transistor jeung tape recorder mérék JVC, lagu-lagu dangdut Oma Irama disetél kalawan tarik nakeran, rék di tiap imah, di warung-warung, jeung dina kandaraan.
Di jamanna, Oma pada ngagul-ngag…

Tina Nokia Kana Nu Kieu

Ku: Kang Warsa
Kahirupan urang geus asup kana hiji jaman anu disebut maju samaju-majuna. Hartina lain saukur maju, tapi mémang teu saeutik jalma anu samaju-majuna, kumaha bréhna. Ciri utama jaman beuki maju kacida loba: nalika  macét - di jalan -  geus pasti klakson mobil jeung motor réang disarada, da hayang geura maju. Beuteung ogé pipilueun maju ka hareup, ku babaturan mah disebut geus jadi jalma déwasa hartina gedé wadah sangu. 
Jalma ditungtut kudu terus maju jeung laju, cicing saeutik disebut kuper, ngarahuh saeutik disebut pegat harepan, komo lamun saré baé, matak kalindes ku batur, éléh ku hayam!
Maju ka Beulah mana? Urangna anu maju atawa mémang rohanganna anu maju téh? Ieu pananya tangtu rada bau filsafat. Nya, da kitu pagawéan filsuf mah, cenah kudu nganisbikeun hal-hal anu geus dipandang mutlak. 
Loba jalma anu ngarasakeun: asa samporét waktu téh, poé ka poé, minggu ka minggu, teu karasa, asa sakeudeung. Nanya ka papada, rarasaan atawa mémang kitu di enyana? Pada gideg, teu ap…

Rusiah Duyungson

Pasti pada apal kana Duyungson? Boga babaturan sarupaning balsam ngaranna Afitson, Reumason. Kakoncara méméh ditarajang ku serangan Balsem Cap Lang jeung Balsem Cing Cau. Seungitna, khas.
Barudak ayeuna geus tangtu moal pati apal kumaha mabekna masigit dina waktu ashar atawa dina waktu pangajian minggonan ku bau Duyungson. Ku kolot-kolot di lembur dipaké keur ngubaran awak carangkeul, éncok, jeung lalilu. Can kasohor panyakit reumatik jeung asam urat harita mah.
Hasiatna lain nyinglarkeun carangkeul awak wungkul, ogé bisa ngahaneutan awak dina usum hujan. Kecap ngahaneutan awak ogé geus disalahhartikeun ku barudak jaman kiwari mah. Nalika aya para pamuda atawa nonoman ngomong ka babaturanna, “urang ngahaneutan awak, yu!”, dina mangsa kiwari lain arék ngabalur awak ku Duyungson, lah.. pasti apal naon maksudna.
Mémang can kungsi kacaritakeun aya marbot masigit anu salah dina wanci janari gedé ngahudangkeun masarakat. Jam tilu, meujeuhna ngaguheur kérék, marbot geus awong-awongan dina sapék…

Béngkél Sapédah Kang Jajang

Sok sanajan jalan masih dibalay ku batu, can kasaba ku aspal, henteu laleucir kawas ayeuna, barudak Balandongan geus loba anu miboga sapédah dina taun 80-an katompérnakeun.
Unggal poé dina wanci kalangkang satangtung awak nepi ka wanci tunggang gunung barudak pating balicet sasapédahan, lamun keur usum halodo jeung geus usum sasapédahan.
Harita keur trend-tréndna sapédah BMX, kajaba seseg ogé ngeunaheun dijémping-jémping. Anu jadi dulur mah – kusabab masih pégo da umur karék nincak opat taun- nyebut sapédah BMX téh : Capédah Békékék, cenah.
Lain kusabab usum wungkul barudak bisa kabareuli sapédah jeung bisa sasapédahan téh. Pédah harita mah di Balandongan aya Kang Maman, sok dilandih Si Ayah. Gawé di Toko Sapédak Makmur.
Anu jadi budakna, Si Elan geus tangtu mangrupa budak anu pangheulana bisa jeung disebut ahli tur lihéy dina ngajalankeun sapédah. Kana galengan sawah ogé kawas anu euweuh kapaur, bisa dikebut malahan.
Para nonoman, dina taun 1987-an keur ngareuah-reuah Agustusan kungsi nga…

Sosialisasi M-Banking BRI di PT Kujang Mas Permas

PT. Kujang Mas Permas menyelenggarakan sosialisasi SMS dan Mobile Banking BRI Cabang Sukabumi pada hari Rabu (25 Januari 2017) bertempat di Hall Ottista.

Acara tersebut dihadiri oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah se-Kabupaten Sukabumi yang bergerak di bidang usaha penjualan gas elpiji.

BRI Cabang Sukabumi memberikan layanan SMS dan Mobile Banking kepada para pelaku UKM untuk memudahkan transaksi penebusan dan pembayaran gas elpiji.

Transaksi yang menggunakan aplikasi M-Banking berbasis internet itu tentu akan memudahkan para pengusaha dalam melakukan penebusan, pembayaran, dan transaksi lainnya.

Tidak jauh berbeda dengan fasilitas Mobile Banking lainnya, setiap nasabah harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memiliki akses dalam memanfaatkan fasilitas perbankan ini.

H. Andri Hamami, pemilik PT. Kujang Mas Permas menanggapi sosialisasi SMS dan M-Banking  BRI ini merupakan upaya strategis dalam memaksimalkan gadget dan perangkat yang telah dimiliki oleh para pelaku UKM d…

2+2=5

2+2=5
Di karajaan Bangetanéh, geus matri kalawan pageuh dina kahirupan masarakatna 2+2 hasilna 5. Éta karajaan ngaisolir diri tina kahirupan bangsa deungeun aya kana dua abad-na. Dua abad ka tukang masih loba anu yakin lamun 2+2 téh 4. Ngan ti saprak Raja Borokokok kumawasa, kalawan papatah tinu jadi panasihatna, 2+2 kudu diganti lain 4 deui tapi 5. Sing saha baé jalma anu kumawani nyebut 2+2=4 wayahna kudu dipaéhan.
Di tiap sakola di éta karajaan, ku para guru dibéré atikan pasualan 2+2=5, ti generasi ka generasi nepi ka kabéh boga kayakinan lamun 2+2 téh mémang bener 5. Kabéh walatra, boga pamadegan anu sarua.
Dina hiji mangsa, kusabab dinasti Borokokok runtuh, kawijakan ngaisolir diri tina kahirupan bangsa deungeun ogé mimiti laas, ceuk raja anyar, kudu aya atuh anu ngaranna hubungan bilateral  jeung bangsa séjén. 
Sataun sanggeus ngayakeun hubungan bilateral, Dua nagara ngayakeun pertukaran pelajar . Dina hiji poé, salah saurang pamilon atikan ti Nagara dengeun dibéré pancén ngaréngsé…

Dharma Wawayangan

DHARMA WAWAYANGAN Ku: Kang Warsa
Naha dina Asmarandana dijéntrékeun yén hirung urang ngan saukur "dharma wawayangan" baé? Da bener atuh, kahirupan urang mah ngan saukur citra jeung kalangkang. Antara usik jeung malik, ringkang jeung ringkig kumaha usum. Kadieunakeun mah nya kakapengan, sakapeung bener, sakapeung salah. 
Sok sanajan kitu, sabenerna dina hirup jalma euweuh kasalahan anu teu bisa dibenerkeun, sumawona euweuh ogé bebeneran anu saeneng-eneng salawasna diaku bener. Éta téa pan, uusuman, kumaha jeung kamana angin nebak.
Loba anu ngadunga kanu Kawasa sangkan diri dipancegkeun dina hiji jalan jeung hiji kayakinan. Sabebenerna, keur sakabéh jalma anu boga kayakinan lamun diri urang diciptakeun ku Alloh, geus teu kudu ronggrét deui tina ieu pasualan, utamana kayakinan kanu Kawasa. Jalma anu geus boga rumasa éta geus tangtu ngagem téisme, yakin kanu Kawasa. 
Anapon pasualan "dharma lakoni", hal kadunyaan, Alloh geus nyiptakeun hiji sistem anu sampurna sangkan kahir…

Wang wéng wong

TINA WANGKONGAN KANA WANG WÉNG WONG - Ieu conto ngacamling-
Kungsi ngadéngé babasaan wang wéng wong? Saperti dat dit dut, dag dig dug, jrrd. Disebut kecap panganteur lain, pokona kitu ari basa mah, salian ngalaman robah rék ma'na atawa harti ogé ngalegaan, bralna kecap jeung istilah anyar.
Wang wéng wong bisa dibéré harti kaayaan anu teu pikabetaheun, kusabab ramé ku anu ngomong, paciweuh teu puguh, ngadu angklung jeung bedug, ti mana-mendi pada ngaromong, méré panyawad, sagala diucapkeun. 
Kaayaan samodél di luhur, jigana keur lumangsung, utamana dina dunya maya saperti medsos. Lamun dititénan mah, nuliskeun naon anu dipikirkeun dina kolom status hartina urang téh keur ngomong sorangan. Da dina Facebook geus dibéré hancengan tempat ngawangkong mah dina aplikasi chating/wangkongan. Dina status mah nyaéta tempat "ngacamling" jeung ngacaprukna diri urang ku Mark Zuckerberg dibéré hancengan ngupload photo, vidio, tempat, jeung kolom panyawad. 
Wangkongan virtual tangtu béda jeun…

Memperdebatkan Tuhan Dalam Ruang Immanent

Armstrong dalam buku Masa Depan Tuhan menuliskan satu kalimat sederhana: Kita terlalu sering membahas Tuhan dengan pikiran dangkal. Maksud utama dari kalimat itu adalah pembahasan tentang Tuhan akan terus dilakukan oleh manusia, akan terjadi pengulangan, perdebatan, dan percekcokan. Fenomena ini telah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Hebatnya pembahasan ini bukan hanya terjadi dalam sejarah Barat dari sejak mula pencarian Tuhan hingga meninggalkannya kembali karena manusia telah merasa cukup sebagai manusia. Demikian juga dalam dunia Islam,  ilmu Tauhid disebut ilmu kalam (perbincangan) salah satunya disebabkan oleh hal ini.
Perdebatan tentang Tuhan ini terjadi disebabkan oleh cara manusia yang sering berpikir dengan membatasi kemahakuasaan Tuhan oleh rasionalitasnya sendiri. Hal lain yang menjadi penyebab pengulangan wacana ini yaitu: proyeksi Tuhan yang sering dihadirkan dalam pikiran manusia, menyejajarkan apa yang berlaku bagi manusia tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi deng…

Antara Takdir dan Kedewasaan

MUI dan DNK, Antara Takdir dan Kedewasaan Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
BEBERAPA hari ini, saya jarang memosting tulisan, bukan berarti tidak menulis, kecuali menyimpannya terlebih dahulu, hingga belum mengirimkan tulisan-tulisan tersebut ke beberapa media. Ada yang harus dipikir ulang ketika kita menulis dan memostingnya sebelum  diserap publik sebab bagaimana juga, seilmiah apapun sebuah tulisan sering tampak dipengaruhi secara kuat oleh subyek penulisnya. Subyek tentu saja berbeda-beda, bahkan untuk mengamati sebuah obyek pun tidak lepas dari persepsi, perspektif, dan interpretasi. 
Mungkin, pengertian obyektif dalam karya ilmiah adalah ketika kebenaran diakui secara umum, didukung oleh teori yang telah ditemukan dan dikemukakan oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas terhadapnya. Kesimpulan sederhana dari dua paragrap ini adalah: apa yang kita lihat, amati, dan tafsirkan hanya menyentuh obyek-obyek permukaan luarnya. Dan dengan mudah ki…

Resi jeung Maung

Aya carita anu alus ngeunaan "Manunggaling Kawula Gusti" mun di-Arab-keun mah Wihdatul Wujud téa, pasti référénsina ka Al-Hallaj jeung Siti Jenar.
MKG aya dua maksud, maksud salaku manusa, hubungan jeung papada MKG miboga harti ngahijina Kawula (Rahayat) jeung Gusti (Pupuhu, Raja, Ratu, Rt). Bener da kudu paantay-antay tangan. Diuk sarua handap, nangtung sarua luhur. Béda manusa saukur dina hal partikularisasi.
Kadua, MKG hubungan antara Manusa jeung Gusti. Kabéh mahluk ceuk téori emanasi mah asal ti Alloh. Kusabab asal ti Alloh mangka kabéh ogé mangrupa cahaya-Na. Malah dina ajaran Islam sorangan disebut, Alloh leuwih deukeut ka manusa tibatan urat beuheung. 
Dina term ajaran Timur mah mahluk mangrupa tuhan-tuhan leutik, lain hartina pangeran anu kudu disesembah tapi tiap manusa kudu mosisikeun batur salaku diri sorangan. Tong silih ganggu. Lamun tuhan-tuhan leutik silih ganggu nya balukarna mah papaséaan anu rongkah silih tandasa ogé jadi halal.
Dina hiji mangsa aya salah saur…

Kang Warsa - 2014