Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2016

Carita Nyambung: Ménak Anyar Hanca Ka Dua Puluh Opat

Ku: Kang Warsa Editor: Caca Danuwidjaya Guru MTs Riyadlul Jannah – Sekretaris II PGRI Kota Sukabumi
TEU jauh béda jeung naon anu diobrolkeun antara Jang Aim – Néng Sekar, duanana nuluykeun ka sakola; PGA jeung SPG. Jang Aim nuluykeun ka PGA salian kahayang anu jadi bapa pituin, ogé dirojong ku Ki Méméd jeung Mualim Oléh, ceuk anu jadi kokolot lembur, pangaweruh kaagamaan kudu diimbangan ku pangaweruh anu dicokot tina téori séjén. Kudu ngagulung sangkan euweuh pamisah antara élmu agama hasil ngaji jeung pangaweruh umum hasil sakola. 
Jang Aim sorangan boga pikiran anu sarua, kajaba jarang pisan di éta lembur anu nuluykeun sakola, komo ka PGA mah, ogé boga niat utama, hayang bener-bener ngabdikeun diri sangkan hirup boga mangfaat keur masarakat, agama, katut bangsa dina mangsa ka hareup.
Néng Sekar sorangan geus boga kahayang ti leutik kénéh, jadi guru kawas Bu Nénih. Dina mangsa masih di Sakola Dasar geus katénjo bakat jadi guruna. Béda jeung budak saentraganna, nalika sésémahan, Néng Sekar…

Ngaran, Wasta, jeung Nami

Tilu kecap di luhur mangrupa kecap-kecap anu saharti, biasa disebut sinonim. Geus ngadarahdaging dina kahirupan masarakat Sunda, nuduhkeun kana tingkatan kasar jeung lemes. Lamun disaliksik, kecap ngaran mangrupa kecap azali anu geus digunakeun ku masarakat Sunda buhun, dicokot tina kecap "aran" anu boga harti sebutan. Kadieunakeun diadopsi jadi Basa Sansekerta.
Wasta ogé sarua, boga harti 'nami' atawa sebutan keur bentuk jeung rupa. Ieu kecap dicokot tina Basa Sansekerta. Tah lamun nami, kecap lemes tina ngaran, lamun dina basa séjén disebut: name (Inggris), nama (Indonesia), jeung nomen (Latin). Asal tina Basa India, naman, boga harti rupa keur mintonkeun substansi diri. 
Tilu kecap di luhur -dina mangsa kiwari- digunakeun ku masarakat dunya keur nuduhkeun sebutan kana tiap barang utamana sebutan keur 'label' jalma. Dina Basa Arab mah disebut ismun: bentuk jeung rupa, sok sanajan dina élmu nahwu dihartikeun jadi kecap barang.
Kang Warsa - Caca Danuwidjaya

Diki…

Perlaya

Dina Basa Sunda aya kecap perlaya, pihartieunna maot. Aya papatah samodél kieu: ulah gugur méméh tempur, ulah perlaya méméh perang. Dina tingkatan kecap, perlaya nuduhkeun konotasi anu luhur lamun dibandingkeun jeung maot atawa binasa. Biasana ditujukeun keur jalma anu gugur di médan laga.
Kecap ieu mangrupa serapan tina Basa Sansekerta, Pralaya. Dina ajaran Hindu, Pralaya boga harti sarua jeung Qiyamat atawa Armageddon. Pralaya hartina alam dunya pareum atawa paéh, kusabab ieu alam geus kolot.
Kecap perlaya nuduhkeun ka jalma anu gugur di medan laga kusabab Pralaya ogé dihartian perang. Dina sajarah Nusantara, kungsi aya kajadian Pralaya Medang dina abad ka-8.
Kang Warsa - Caca Danuwidjaya

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Indosat.

Aseupan

Dina Basa Sunda aya kecap seupan, kabéh ogé apal seupan téh pihartieunna ngasakan hal ku saabna cai anu dipanaskeun. Parabot dapur keur nyeupan disebut aseupan. Morfologi kecapna -bisa jadi- dicatut tina kécap "asap" hartina haseup. Nuduhkeun kana waruga saab cai kawas haseup.
Dina Disertasina, Kang Jamal nyebutkeun, pakakas atawa parabot dapur anu dipaké sapopoé di masarakat Sunda nuduhkeun kana wawakil lingga jeung yoni, dijieunna pakakas jeung parabot mangrupa proyéksi tina pasifatan feminin jeung maskulin anu aya di ieu alam.
Aseupan - méméh taun 90-an mah- geus pasti dipiboga ku masarakat anu aya di Tatar Sunda, dipaké sapopoé keur nyangu atawa ngasakan kadaharan anu biasa diseupan. Bolu Kukus ogé baheula mah biasa dijieun dina aseupan, sanggeus asak tuluy dikeureutan. Dodongkal ogé dijieunna dina aseupan.
Geus jarang dina mangsa kiwari masarakat anu ngagunakeun aseupan, sééng, jeung hawu dina nyangu da geus kalindih ku mejikom jeung kompor gas. 
Kang Warsa - Caca Danuwidja…

Ngahyang dan Peradaban Semesta

BEBERAPA hari lalu, saya mendiskusikan sebuah persoalan –tidak terlalu rumit- namun harus benar-benar dilalui melalui pendekatan nalar sehat. Teman tersebut menanyakan satu hal: Mengapa, kerajaan Sunda seperti Pajajaran atau kerajaan lain yang pernah ada sebelum Pajajaran sangat sedikit sekali meninggalkan prasasti jika dibandingkan dengan kerajaan lain yang ada di Nusantara ini? Ada semacam cerita, kerajaan seperti Pajajaran ini , saat masa kejayaannya berakhir disembunyikan ke alam jin, sebanding dengan ketika ngahyang-nya Siliwangi sebagai raja Pajajaran, benarkah demikian?

Ngahyang dalam tradisi yang telah lama berkembang di masyarakat Sunda memiliki arti tilem, hilang. Secara etimologi, ngahyang adalah kembalinya ‘ruh’ manusia kepada Sang Pencipta setelah mengalami masa samsara, dalam term Hindu dan Budha, kata ngahyang sepadan dengan moksa. Kembali ke kahyangan. Di dalam masyarakat Sunda terdapat banyak istilah yang bisa merujuk kepada kata hyang, besi berkarat disebut tai hyang…

Ménak Anyar Hanca Ka Duapuluh Dua

LANGIT ceudeum lain kusabab tanda pihujaneun saperti biasa, lain kusabab usum ngijih, bulan Méi taun 1982, teu kungsi lila prul hujan lebu turun ti langit, wewengkon Sukabumi jeung sabudeureunna hujan lebu, kajadian anéh jeung ahéng. Ampir kabéh jalma kerung, masarakat Cibodas pating beretek arasup ka imahna séwang-séwangan, dina pikiranna pagalo rupaning pananya: aya naon? Naha hujan lebu, lain cai? Totondén kiamat? Anu masih aya di jero imah kalaluar ka téras imah bari namprakkeun leungeun ka langit, nadah lebu anu ngeprul. Bener hujan lebu?
Kohkol ditakol di pos ronda, silih témbalan jeung sora kohkol ti lebur séjén. Béda jeung kolot, barudak mah kalah pating beretek ka buruan. Ku anu jadi kolot dicaram, ngarampih pamali, bisi katerap jurig kuris jeung jurig jarian. Ampir kabéh jalma boga sangka, ieu mangrupa tanda kiamat. Iber ngeunaan Galunggung bitu can katarima ku masarakat kalawan walatra. Mualim Oléh langsung muru masigit, ngabéwarakeun sangkan urang Cibodas anu aya di imah ga…

Penyebaran dan Perkembangan Islam di Cikundul

PENYEBARAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM  DI CIKUNDUL Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
SEBUAH perkampungan di selatan Kota Sukabumi bernama Cikundul masih bernama Kampung Jeruk. Sebelum  Wira Tanu Datar VI membentuk kepatihan Cikole sebagai cikal bakal Sukabumi. Dalam kurun waktu 37 tahun, selama masa jabatan Wira Tanu Datar VI, belum ditemukan data pembagian distrik-distrik Kepatihan Cianjur di Sukabumi, terdiri atas; distrik Gunungparang, distrik Cimahi, distrik Ciheulang, distrik Cicurug, distrik Jampangtengah, dan distrik Jampangkulon . Pusat pemerintahannya terletak di Cikole. Pembagian Sukabumi menjadi beberapa distrik -menurut Ruyatna Jaya- bertepatan dengan diberlakukannya Undang-undang Agraria pada tahun 1870. Peralihan nama Kampung Jeruk menjadi Cikundul dilatarbelakangi oleh kedatangan Wira Tanu Datar VI ke daerah ini karena beberapa alasan; Pertama, Kampung Jeruk merupakan sebuah perkampungan yang memanjang di pinggiran Sungai Cimandiri. Kedua, d…

Banjir Jeung Pangwangunan

BANJIR JEUNG PANGWANGUNAN Ku Kang Warsa – Caca Danuwijaya Guru MTs Riyadlul Jannah – Sekretaris II PGRI Kota Sukabumi
Dina taun 90-an katompérnakeun, kampung Pangkalan anu pernahna aya di kiduleun Balandongan mimiti katarajang ku banjir. Puluhan kotak sawah kakeueum ku cai anu limpas tina wahangan. Banjir teu pati gedé, imah-imah ogé masih can kakeueum ku cai. Ngan hal éta mangrupa tanda, bisa disebut ancaman keur masarakat Pangkalan, dina waktu anu bakal datang, banjir anu leuwih rongkah bakal narajang ieu lembur. 
Banjir dina taun harita dilantarankeun ku sababaraha sabab. Kahiji, lembur Pangkalan mangrupa hiji tempat handap, aya di landeuh kampung-kampung séjén saperti Balandongan jeung Lio. Di dua lembur anu disebutkeun – Balandongan jeung Lio- pangwangunan imah jeung betonisasi geus mimiti mahabu alabatan taun saméméhna. Geus bisa diteguh, cai hujan anu biasana bisa diserep langsung ku taneuh, nalika taneuh geus katutup ku beton jeung wangunan imah, cai langsung limpas ka wahangan, j…

Ruralisasi Global: Sebuah Ancaman Bagi Nusantara

Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
Faktor penarik utama lahirnya ruralisasi di daerah Sukabumi antara lain: harga lahan di daerah perdesaan relatif murah  jika dibandingkan dengan lahan di daerah perkotaan. Hal ini dipengaruhi juga oleh faktor penarik lainnya seperti;  wilayah peripheral antara daerah perdesaan dengan pusat kota semakin berkembang, suasana di perdesaan lebih tenang jika dibandingkan perkotaan. Masyarakat urban perkotaan  – usia 50 tahun ke atas – mengalami depresi sosial karena kehidupan di perkotaan sering tampak menjenuhkan bahkan memuakkan.
Sudah bisa diprediksi , ruralisasi besar-besaran akan terjadi  di Sukabumi saat jalur tol Bogor-Sukabumi selesai.  Pembangunan jalur tol Bogor - Sukabumi saat ini bukan hanya sebagai penghubung dua daerah, juga akan membuka akses penting sebagai pintu masuk ruralisasi penduduk/warga Bogor dan Jakarta ke Sukabumi.  Akan berbeda dampaknya antara pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota bes…

Cai

Dina Basa Sunda aya kecap Ci atawa Cai. Teu saeutik ngaran lembur jeung wewengkon anu dimimitian ku kecap Ci umpamana Cibodas, Cisaat, Cibadak, Cicadas, jsb.
Mangsa ayeuna ieu kecap nuduhkeun kana salah sahiji unsur kahirupan cai (water). Sababaraha abad ka tukang sebutan keur water nyaéta Banyu. Aya geuning dina jurus silat mah jurus ombak Banyu. 
Ci atawa Cai mangrupa cahaya anu mental , kusabab Banyu   kasorot  ku srangéngé, dina élmu fisika mah disebutna "Hukum Pemantulan Cahaya". Nya kadieunakeun mah Ci jeung Cai disaruakeun baé jeung banyu, teu jadi sual da maksudna mah kadinya.
Basa di tiap wewengkon -komo ieu mah basa kahirupan manusa- ngalaman morfologi, arék kecap atawa huruf anu dipakéna. Geus tangtu narjamahkeun tina basa séjén kana basa sapopoé anu dipaké bakal nimbulkeun pasualan atawa problem, arék dina undak-usuk atawa struktur kecapna. Sahenteuna prosés narjamahkeun basa séjén kana basa urang sapopoé mangrupa ihtiar jalma keur nyegah pasualan anu leuwih gedé. 
D…

Before The Flood

" BEFORE THE FLOOD : PERJALANAN DAN KANTOR POS" Oleh: Kang Warsa  Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
Dalam cerita –baik biblikal maupun Qur'ani – banjir  besar pernah melanda planet ini di zaman Nabi Nuh. Bangsa Akkadea  juga meyakini peristiwa ini, mereka mengabadikannya di dalam naskah Epos Gilgamesh. Ada kemiripan cerita , banjir tersebut sebagai akibat perbuatan manusia-manusia ingkar, ketidakkonsistenan mereka dalam menjaga warisan yang telah diberikan oleh Adam dan Idris. Secara ilmiah, beberapa ahli telah mengemukakan teori,  banjir besar ini memang pernah melanda bumi sebagai akibat dari  jebolnya bendungan alam di perairan Mediterania. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada 7.000 tahun lalu.
Hollywood  memroduksi berbagai film tentang peristiwa tersebut, baik bergenre religi, sci-fi atau satir, seperti film Noah. Pembuatan film ini kecuali dilatarbelakangi oleh motif  "mencari keuntungan"  juga memiliki maksud lain, mengilmiahkan mukjiz…

Leumpang

LEUMPANG JEUNG KANTOR POS Ku Kang Warsa  Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi 
Judul di luhur lain harti saujratna. Keur nuduhkeun kecap leumpang aya kecap séjén saperti; lumampah jeung ngagidig. Lukisan Hieronymus Bosch anu miboga judul "The Garden of Earthly Delights" dipedar kalawan daria ku Toffler dina "Gelombang Ke-tiga". Nafsirkeun tahap kahirupan, tina alam anu bener-bener alam nepi ka bralna pacogrégan dina kahirupan. 
Budaya agraris, nalika jalma masih basajan, pundah-pindah padumukan  dina ngahuma jeung néangan wewengkon anyar geus mawa jalma kana peradaban atawa kamotékaran "lumampah". Masarakat nomaden.
Euweuh anu diruksak, nalika masarakat geus manggihan wewengkon anyar, muka padumukan, huma, jeung kebon, hirup kumbuhna pinuh ku katingtriman. 
Kekecapan jeung komunikasi verbal teu pati mahabu, kawijakan jeung naon baé anu dikedalkeun dihasilkeun tina prosés kontémplasi. Anu matak, teu saeutik babasan jeung paribasa Sunda sok pakua…

Hirup Kumbuh Islam di Nusantara

Ku: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi

I
SALAKU jalma anu cicing di Indonésia, urang -sabenerna mah- geus henteu kudu cuh cih  deui mikiran hubungan antara agama, nusantara, jeung niléy kamanusaan. Da mémang geus ngahiji ti anggalna ogé. Hartina, agama - kusabab Islam mangrupa agama mayoritas - anu kudu dipintonkeun ka balaréa téh nyaéta agama anu pinuh ku sikep soméah, muka diri, inklusif, jeung kudu bisa méré solusi kana masalah-masalah anu keur disanghareupan. Agama anu "dinamis" jeung miboga toléransj ogé raket jeung kultur, sub-kultur, ditambah ku rupa-rupana atawa mahabuna hal anu aya di ieu nagara. Antukna anu bral dina kahirupan nyaéta kaadilan, rasa aman, jeung katintriman anu bisa ngaraksa saha baé anu hirup di Nusantara.
Lamun agama dipintonkeun kalawan garihal, saperti ku sababaraha golongan anu miboga sikep égois, kamandangna dipinuhan ku rétorika (dapon engab), agama ngajirim jadi hiji dedemit  anu pikasieuneun geus pasti bakal dipikai…

Kang Warsa - 2014