Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2016

Surabi Haneut Aduh Akang, Mangga Cobian

SURABI HANEUT, ADUH AKANG,  MANGGA COBIAN Ku: Kang Warsa  Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi 
Saha anu teu apal kuéh surabi? Bentukna munu'u, kawas naon Cing? Bener kawas surabi. Dicoélkeun kana peueut atawa cai gula anu geus dicaipatian. Pédo, nyam nyam nyam!
Surabi mangrupa ngaran kadaharan, geus pasti. Asal-muasalna aya dina mitologi Hindu. Geus apal kana carita samuderamantana? Hiji dongéng anu nyaritakeun Wishnu ngubek sagara susu keur ngahasilkeun cai kaabadian anu disebut amerta.
Hasil adukan sagara susu kaluar rupaning mahluk, meureun mangrupa galéndona lamun dina cipati mah, kadieunakeun mah sebut baé keju. Ngan kusabab ieu mah mitologi, anu kaluar dina adonan susu téh mahluk jahat, racun anu disebut Halahala. 
Halahala bisa diperuhkeun ku Syiwa disesep teleb nepi ka béakna. Anu kaluar tina adukan sagaramantana nyaéta mahluk-mahluk alus, salah sahijina nyaéta Surabhi, hiji sapi ajaib anu bisa nyumponan sagala kahayang.
Surabhi dibikeun ka para resi, susuna kud…

Islam Nusantara (Hanca Ka-Salapan)

ISLAM NUSANTARA ( HANCA KA-SALAPAN) Ku Kang Warsa  Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi 
Aya téori anu leuwih asup akal nu ngajelaskeun asupna Islam ka wewengkon Nusantara nyaéta téori Sufi. Téori ieu nandeskeun pangaruh para sodagar jeung pasualan ékonomi politik teu leuwih rongkah jeung sakumaha anu mindeng diguar dina nyebarkeun Islam. Ékonomi jeung politik ngan ukur méré warna nalika Islam geus ngawujud jadi hiji komunitas. 
Para Sufi dipercaya golongan anu geus nyebarkeun Islam dina abad ka-13. Tarékah para Sufi nyirikeun lamun maranéhna miboga pangaweruh dina midangkeun Islam dina wangunan anu alus nepi ka bisa ditarima ku masarakat. 
Para Sufi tetep ngajaga jeung ngamumulé prakték ibadah masarakat pribumi tibatan kudu ngarobah kabiasaan anu geus ngakar dina kahirupan masarakat pribumi. 
Para Sufi anu asalna ti Pérsia mangrupa "da'i" anu ngasupan tiap wewengkon jeung ka lembur-lembur anu aya di Nusantara. Maranéhna bisa hirup sauyunan jeung masarakat, hi…

Islam Nusantara (Hanca Ka-Dalapan)

ISLAM NUSANTARA (HANCA KA-DALAPAN) Ku Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
Para sarjana Nusantara jeung 'Barat, ngaluarkeun kamandang jeung téori, Islam disumebarkeun di ieu wewengkon Nusantara ku para sodagar muslim. Para sodagar -teu mawa barang dagangan wungkul - ogé mawa Islam ka Nusantara. 
Islam sumebar kucara individual, ayana kawin antara sodagar muslim jeung pribumi ngawujud jadi kulawarga inti, komunitas anyar, transisi konvérsi  kayakinan heubeul kana Islam. Azyumardi Azra nyebutkeun: kulawarga inti ieu mangrupa 'nucleus" komunitas Islam. 
Konvérsi  atawa pindahna kayakinan masarakat pribumi dipangaruhan ku tujuan ékonomi jeung politik. Teu sagemblengna nanjeur kalawan murni nyebarkeun kayakinan. Niléy sekular kacida mangaruhan dina konvérsi kayakinan. 
Para sodagar muslim boga pamadegan -sahenteuna- usaha dagang maranéhna kudu meunang "protéksi" ti pangawasa Nusantara sangkan tujuan dagangna mulus rahayu. Sifatna geus tangtu sil…

Islam Nusantara (Hanca Katujuh)

ISLAM NUSANTARA (HANCA KATUJUH) Ku Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi 
Awal sajarah Islam di Nusantara miboga sababaraha pasualan anu hésé diudar. Pasualan anu kaluar nyaéta nalika urang ngabahas asal muasal jeung tumuwuhna Islam di ieu wewengkon. Hal ieu kusabab saeutik data anu bisa ngarojong "rékonstruksi" sajarah anu bisa dipercaya (reliable).
Teu saeutik sarjana jeung ahli sajarah can miboga kamandang anu jéntré dina méré harti kana kecap Islam, can aya kamandang anu sapuk sauyunan naon ari Islam anu sabenerna. Salah sahijina aya anu méré harti: hiji masyarakat disebut Islam lamun Islam sorangan geus miboga fungsi kalawan nyata dina sagala widang kahirupan.
Para sarjana Barat miboga maksud dina nalungtik Islam di ieu wewengkon - ti jaman penjajahan nepi ka kiwari - keur ngaleungitkeun atawa ngurangan lalakon Islam. Akibatna Islam ngan disebut mangrupa hiji kanyataan anu teu pati ngakar kalawan sampurna di ieu wewengkon. 
Snouck Hurgronje dina buk…

Teokrasi Revolusioner Wahhabiyah

Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
Keberhasilan sekte Saduki menjadi sekte paling berpengaruh dalam sejarah Yudaisme disebabkan oleh kemampuan mereka -membajak- dan menafsirkan ajaran dan hukum Musa tentang ayat-ayat politik. Mereka mengajak kepada orang-orang untuk melakukan pemurnian (purifikasi) hukum Musa sekaligus -sebagai para aristokrat- mereka menyejajarkan purifikasi itu dengan semangat politik, bagaimana agar purifikasi dan kekuasaan bisa saling bersimbiosis serta menguntungkan?
Seperti halnya gerakan Saduki, Wahhabiyah yang digagas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab berjalan sejajar dengan gerakan politik. Kota Dariyah berada di bawah kekuasaan Muhammad Ibnu Sa'ud. Gerakan purifikasi keagamaan wahhabiyah Abdul Wahhab terpadu dengan gerakan politik Ibnu Sa'ud. Penyatuan dua hal berbeda ini dipandang sebagai gerakan keagamaan yang paling berhasil.
Wahhabiyah mewujud menjadi gerakan teokrasi-revolusioner ketika Arabia direbut oleh Abdul Aziz…

Perjumpaan (Bagian I)

PERJUMPAAN Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah – Anggota PGRI Kota Sukabumi
Homo Homini Lupus dan Tribalisme 
Satu tahun lalu, tulisan saya berjudul: Messiah dari Berbagai Peradaban I-III telah diterbitkan oleh Harian Radar Sukabumi. Tiga tulisan tersebut mengupas keberadaan Messiah, manusia yang ditunggu-tunggu oleh setiap peradaban dimana kehadirannya diyakini dapat mengubah kondisi atau keadaan terpuruk yang sedang dihadapi oleh masyarakat di zamannya.
Ada pandangan beragam terhadap memburuknya kondisi kehidupan manusia. Semua sepakat, keterpurukan disebabkan oleh nilai kebaikan telah semakin memudar dalam kehidupan. Sisi baik dari hal tersebut telah melahirkan pandangan-pandangan yang dituangkan ke dalam buku-buku sebagai karya yang dipengaruhi oleh kondisi di zaman tersebut. 
Leviathan karya Thomas Hobbes tidak akan lahir jika kondisi di Inggris –waktu itu – baik-baik saja atau normal. Kecamuk perang saudara , manusia saling memangsa manusia lain, telah melahirkan pandangan Homo …

Ledakan Pemikiran Kosmologi di Abad Pertengahan

LEDAKAN PEMIKIRAN KOSMOLOGI DI ABAD PERTENGAHAN Oleh: Kang Warsa Guru Basa Sunda MTs Riyadlul Jannah dan Anggota PGRI Kota Sukabumi 
Kelompok saintis atau ilmuwan modern abad ke 16 dan 17 telah menyebutkan jika abad pertengahan merupakan masa suram bagi sains. Mereka mengilustrasikan "hegemoni Tuhan" dalam setiap gerak langkah kehidupan di jagat raya ini sebagai bentuk "trial and error"-Nya dalam mengelola semesta, seperti seorang tukang jam  setiap detik mengoreksi gerigi-gerigi  yang terdapat di dalam  jam  agar letak dan posisinya tepat. 
Para saintis seperti Leibniz, seorang ahli kalkulus, menulis kepada Newton ketika dalam Principia Matematica edisi ketiga, Newton memasukkan kembali Tuhan dalam karyanya itu,  setelah dalam dua edisi sebelumnya Tuhan tidak disentuh sama sekali.
Wujud kegelisahan seorang Newton ketika ditanya oleh Richard Bentley, jika benar segala sesuatu di semesta ini digerakkan oleh gaya, kemudian gaya tersebut sebagai sebuah dorongan yang meleka…

Jebakan Repetitif

Sebuah majas diisi oleh pengulangan disebut sebagai repetisi. Aku lihat, aku datang, dan aku menang. Tentu saja, segala hal akan memiliki dua dampak, positif dan negatif. Bagi siapapun yang baru tenggelam ke dalam ranah wacana, repetisi ini penting sebagai bentuk pengulangan agar tidak lupa dan terus diingat. Namun bagi seorang ahli dengan jam terbang memadai, pengulangan dalam berbagai aspek akan mengahdirkan kejenuhan, jumud, dan stagnan.

Banyak sekali wacana, diskusi, hingga perdebatan dengan nuansa repetisi. Dari dulu hingga kini yang dipersoalkan itu lagi itu lagi, bahkan itu juga itu juga, padahal wacana hingga diskursus tentang persoalan tersebut memang sudah terselesaikan oleh para ahli yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Persoalan Geosentris dan Heliosentris misalnya, telah selesai ketika para saintis mempublikasikan penemuan bentuk bumi dan sistem tata surya setelah hampir berabad-abad teori Geosentris dinyatakan sebagai konsepsi ilahiyah mengenai bentuk dan pusat tat…

Ménak Anyar (Hanca Salapan Welas)

Tilu poé méméh lebaran, henteu jauh béda jeung masarakat di wewengkon séjén, masarakat Cibodas ogé geus cuh cih nyiapkeun sagala kaperluan lebaran. Lebaran dibagéakeun sarua jeung kumaha waktu arék aya kariaan, malah leuwih ti kitu. Kusabab dianti-anti, tilu poé ogé karasa lila. Di tiap imah mimiti kaambeu seungit kuéh, dina kenténg dipoékeun sarupaning kadaharan; wajit, gegeplak, jeung ulén. Geus galib kuéh-kuéh anu disebut tradisional dijieun keur dahareun atawa suguhkeuneun ka sémah anu silaturahmi dina mangsa lebaran.
Puasa tinggal tilu poé deui. Teu saeutik barudak anu geus nagih jangji ka kolot-kolotna. Nagih baju dulag anu dijangjikeun ka barudak lamun puasa cacap sabulan. Geus teu sabar arék paagul-agul jeung papada batur saentragan. Barudak  lembur tangtu béda jeung barudak dayeuh, ganti baju ku anu alus jeung anyar dina sataun téh bisa kaitung. Salian lebaran ogé biasa maké baju anyar dina waktu samen sakola agama. Bédana, ari dina mangsa lebaran mah ampir kabéh budak bisa di…

Solawat

SINOPSIS HIJI CARITA ANU POHO JUDULNA Ku: Kang Warsa - Caca
Wanci janari leutik, dina taun 60-an. Hawa nyelecep tiis, campur dingin. Laju usum halodo geus nepi kana mumunggangna. Harita mah can aya listrik kawas ayeuna. Keur nyaangan jalan atawa buruan imah ngagunakeun ajug, kakalicesan da angin usum katiga ngahiliwir rada tarik. katambah minyakna geus téréh béak. 
Asa waregah rék hudang ogé da puguh hawa karasa beuki tiris baé. Samping dibedol deui dibulenkeun kana awak. Saré dina palupuh awi. Sora timbaan di luar kadéngé jéntré. Pating gujubar, jegohna batuk tatangga anu geus satengah tuwuh geus jadi hal biasa, tiap janari leutik.
" Ah, jauh kénéh ka subuh." Gerentes dina haté. Geus apal pisan atuh, tanda waktu subuh sok dibarengan ku hawar-hawar anu maca solawatan ti beulah lebak, ti hiji langgar anu jauh ka pakampungan. Bubuhan di lembur, hiji lembur ngan dieusi ku sapuluh nepi ka lima welas suhunan. Antara hiji imah ka imah séjén paanggang kana sababaraha méter.
Kuring natan…

Memaknai Nama-Nama Agama

MEMAKNAI NAMA-NAMA AGAMA OLEH: KANG WARSA GURU MTS RIYADLUL JANNAH – ANGGOTA PGRI KOTA SUKABUMI

Pada satu kesempatan, Tenzin Gyatso diberikan sebuah pertanyaan: “ Apakah agama terbaik menurut Anda?” Jawaban dari seorang peraih Nobel Perdamaian tahun 1989 itu sungguh padat: “Agama apa pun yang bisa membuat manusia lebih welas asih, lebih berpikiran sehat, lebih objektif dan adil, lebih menyayangi, lebih manusiawi, lebih punya rasa tanggungjawab, lebih beretika, agama yang punya kualitas seperti yang saya sebut adalah agama terbaik.”

Pada pengajaran Pendidikan Agama di setiap sekolah pun demikian, setiap pengajar –dalam mengulas agama – akan memberikan definisi terlebih dahulu, baik secara etimologis atau terminologis, apa itu agama? Anti kekacauan, tidak gerasak-gerusuk, bisa dijabarkan lebih jauh, yaitu lembaga atau salah satu pranata sosial yang memiliki ajaran, tuntunan, dan pedoman-pedoman agar kehidupan menjadi lebih tertib.

Tentang penjabaran kebaikan-kebaikan tersebut tertuan…

Paradoks Dunia Klandestin

Oleh: Kang Warsa dan Caca Danuwijaya Guru MTs Riyadlul Jannah dan Sekretaris II PGRI Kota Sukabumi

Pernah membaca cerpen Klandestin karya Seno Gumira Adjidarma? Sebuah cerpen satir tentang hiruk pikuk dunia pemikiran. Arus bolak-balik yang keluar dari asumsi-asumsi dalam panggung kehidupan ketika babak sejarah diperankan oleh dua kekuatan: Si Kuat dan Si Lemah, Si Penguasa dan Si Terkuasai. Arus bolak-balik pemikiran tersebut telah membentuk diskursus baru tentang cara hidup, lebih tepatnya: cara untuk saling menindas dan membalas.

Dalam pandangan Thomas Hobbes, kondisi tersebut semakin menegaskan teori Homo Homini Lupus yang tercantum dalam Leviathan merupakan sebuah keniscayaan jauh beberapa abad sebelum Cerpen Klandestin Seno Gumira Adjidarma tersebut dimuat oleh Harian Kompas.

Klandestin, gerakan bawah tanah tidak melulu diartikan secara lugas, di era gelombang ketiga ini kata tersebut lebih tepat dimaknai secara kontekstual: arus pemikiran yang lahir karena semakin kuatnya pen…

Candu Otoritas

Tidak terbantahkan, saat ini kita sedang hidup di dalam masyarakat yang sedang didominasi oleh informasi. Apa yang berada di luar diri kita, melalui papan reklame, videotron, smart-phone, radio, dan televisi telah akrab dengan kehidupan kita saat ini. Empat sampai tiga dekade sebelumnya untuk mendengarkan informasi dari radio saja, orang harus berjalan sampai satu kilometer. Radio hanya dimiliki oleh kantor desa dan kecamatan atau kantor-kantor pemerintah. Informasi saat ini, seolah menyodor-nyodorkan diri kepada diri kita tanpa mengenal lelah. Jika manusia tidak diberi fasilitas beristirahat, bisa dipastikan mereka akan menangkap informasi selama 24 jam tanpa jeda.

Tentang informasi yang diterima, entah benar atau tidak sudah jarang memerdulikannya. Arusnya begitu kuat dan mengalir dari dan ke setiap penjuru, tidak memiliki tempat persinggahan. Beberapa tahun lalu, tersebar berita: Jokowi, Presiden Indonesia sekarang menikah dengan Iriana dan di dalam Surat Nikah tersebut tercantum …

Terminal Jalur Balandongan

TERMINAL JALUR BALANDONGAN 
Dua taun ka tukang kungsi diserat ku kuring ngeunaan Jalan Lingkar Selatan. Méméh ngawujud jadi jalan anu lega tur panjang kawas ayeuna, asalna pasawahan anu ngampar. Langka kasaba ku jalma, komo palebah anu ayeuna jadi terminal mah. Beulan kulonna hiji lapang - sok disebut lapang gedé -, taneuh beureum, asalna rék dijieun 'perumahan' dina taun 80-an. 
Perumahan teu ngawujud, nya jadi lapang. Sok dipaké maén bal ku barudak di wewengkon Balandongan, Lio, Sudajaya, Cipanengah, Cikondang, urang Dayeuhluhur ogé sok ngadon maén bal. Beuki ramé nalika bulan Agustus, sok diimplik-implikkan ku "Hayam Cup" atawa "Domba Cup" sagala. Geus jadi biasa, marebutkeun hayam atawa domba tungtungna dipapaésan ku garelut, lain nu maén bal tapi supporterna nu ngadon buk-bek téh. 
Loba carita, naha tempat beulah dinya jarang kasaba jeung kasorang ku jalma, komo dina wanci harieum beungeut. Kajaba tegalan anu hieum, saméméh taun 60-an éta wewengkon mangru…

Balandongan Jeung Jalanna

BALANDONGAN JEUNG JALANNA
Dina jaman Lurah Sulman, Jalan Balandongan anu ayeuna dibéré ngaran Jl. Widyakrama, mimiti dibalai. Asalna mangrupa jalan taneuh beureum. Dina taun 1984 mah lamun hujan teu pati becrék jeung dina usum katiga teu ngebul teuing.
±13 taun, waruga jalan kitu baé, jalan batu, langka kasaba jeung kaliwatan ku kandaraan, angkutan umum ogé ngaliwat ngan ukur isuk-isuk. Anu baralik ti dayeuh kudu leumpang ti balédésa nepi ka imah, jauhna antara 1-2 km.
Balukar anu alus, kusabab jalan jarang kaliwatan ku kandaraan, kaayaan lembur teu pati gandéng kawas ayeuna.  Dongéng Sunda anu disetél di warung Mang Ja'i (alm) ogé hawar-hawar kadéngé nepi ka imah. 
Orokaya, sapatu jeung sendal gancang ruksak. Tapi lain pasualan anu seurieus, da puguh dina mangsa harita mah harga sendal ogé kahontal kénéh ku gedé duit keur jajan ti kolot. 
Jalan masih dibalai batu bisa dipaké ku barudak dina mintonkeun rupaning kaulinan, diantarana : gatrik, batminton, jeung kaulinan séjénna. Komo dina…

Kebocoran Verbal

LINGKUNGAN SOSIAL DAN KEBOCORAN VERBAL Oleh: Kang Warsa Guru MTs Riyadlul Jannah dan Anggota PGRI Kota Sukabumi
Ada beberapa kisah menarik tentang kehidupan Muhammad SAW pra-kenabian. Salah satu kisah menarik yaitu beliau telah menjadi seorang anak yatim sejak lahir. Artinya, Muhammad SAW sama sekali tidak bersentuhan dengan ayahnya secara langsung. 
Kondisi kedua, Muhammad SAW dipisahkan oleh ibunya (Aminah) dari gemerlap kehidupan kota. Mekah pada saat itu merupakan sebuah kota kosmopolitan dimana nilai-nilai heterogen dan unsur kepentingan baik politis maupun ekonomis berkecamuk menjadi satu. Muhammad SAW 'diungsikan' ke sebuah perkampungan Bedewi, Halimah Assa'diyyah dari Bani Hawazin.
Apakah dua peristiwa tersebut merupakan kebetulan semata? Sejarah kenabian sejak monotheisme menemui bentuknya di era Ibrahim sering bersentuhan dengan fenomena Irhats (keajaiban yang dialami oleh calon nabi) sebagaimana tersebut di atas. 
Ibrahim AS ketika kecil telah diungsikan oleh ibunya d…

Ménak Anyar (Hanca Dalapan Welas)

Sugan ari diolo ku manéh mah Néng Sekar jeung indungna daékeun balik deui ka ieu lembur, Jang." Ceuk Kang Acip ka Jang Aim.

" Isin ah, Pa."

" Alah, bapa ogé apal, Sekar téh aya haté kadua leutik ka manéh. Ngan ceuk bapa mah jununkeun heula baé sakola. Ulah waka bobogohan."

Diomongan kitu ku anu jadi bapa Jang Aim katénjo semu éra. Bener, haté leutik teu bisa ngabohong, manéhna ogé resep ka Néng Sekar. Ngan omongan anu jadi bapa ogé teu salah, mending junun heula sakola jeung ngaji. Inget kana ucapan Ki Méméd, jodo jeung pati geus aya anu ngatur.

" Jung geura ka Bojongloa."

###

" Arék nahaon maké balik deui?" Tanya Radén Kanta ka pamajikan jeung Néng Sekar. Wanci tunggang gunung, sakeudeung deui buka puasa.

Pamajikan teu ngomong nanaon. Ngarénghap, capé balas leumpang ti Bojongloa ka Cibodas.

" Manéh ogé sarua, Sekar! Arék naon maké balik deui ka dieu?"

" Ulah sok pura-pura, sapuluh poé ka tukang, Bapa apan néang Kami!" Ceuk Pamaj…

Menak Anyar Hanca Tujuh Welas

Dina prungna sholat subuh, masigit ogé pinuh nepi ka térasna ari mimiti asup bulan puasa mah. Urang lembur tumplek, anu di panyabaan ogé bélaan baralik heula, da kudu - malah saolah  jadi kawajiban ngumpul ngariung jeung kulawarga dina tanggal hiji bulan puasa. Dahar wanci janari gedé babarengan, rupaning kadaharan utamana daging hayang disayagikeun. Budaya anu nerap, dapur ngebul ku haseup téh béda jeung ti sasari, ayeuna mah disampurnakeun ku seungit opor hayam jeung asakan-asakan séjénna.
Sok sanajan sapéker masigit masih dihurungkeun ku accumulator (aki),  wanci janari leutik geus réang kunu tarhiman, ngahudangkeun anu keur sararé. Kekecapan ti taun ka taun biasana kitu kénéh.
“ Garugah.. garugah.. garugah.. sahur.. sahur..sahur…!” Ceuk Bah Misna semu ngagorowok, padahal dina sapéker.
Kabiasaan di lembur, dina taun 70-80an dahar sahur téh sok paheula-heula, malahan aya anu ngahaja dahar dina wanci janari leutik. Henteu ari tengah peuting teuing mah. Aya alesan, bisi kabeurangan jeun…

Kang Warsa - 2014