Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2016

Carpon: Jalma Kucel

Keur sagala hésé, ceuk iber dina TV mah ékonomi keur sulit. Nya bener sagala hésé. Naha atuh, ongkoh sagala hésé tapi pasar jeung toko mah heurin usik ku anu baralanja? Jadi sagala hésé téh palebah mana?

" Keur déwék wé meureun sagala hésé téh! " Gerentes Si Kemed. Udud anu dikempet dina sela curuk jeung jajangkung diilikan. " Kari saparapat deui?"

Ngarahuh. Wanci pecat sawed, barudak sakola geus bubar. Arélég di jalan. Hawa usum ngijih karasa ngelekeb. Langit geus ceudeum, hujan sok turun méméh lohor, geus biasa. Anu keur moékeun paré sakapeung sok dibarengan ku kukulutus, nyawad ka alam, ngan hujan wé!

" Ba'da lohor déwék rék ka dayeuh, rék nyoba kana pakasaban anyar, ahh wegah, arék ngalamar gawé ka pabrik semén baé, lumayan cenah rada gedé gajihna, Si Atip ogé kagajih kana lima yuta sabulanna." Pelenyun ngudud. " He-eh, pan Si Atip mah sarjana, ari déwék? SD ogé teuing dimana ijazahna?"

" Tong sok ngalamun wayah kieu, bisi kaasup…

Grafologi jeung Karakter Barudak

GRAFOLOGI JEUNG KARAKTER BARUDAK Kang Warsa - Caca Guru Basa Sunda - Sekretaris II PGRI Kota Sukabumi 
Can aya panalungtikan nu dilakonan kalawan daria lamun bentuk seratan jalma dipangaruhan ku mentalitasna. 
Niténan kana seratan barudak ayeuna asa pajauh jeung barudak baheula. Sabab, baheula mah di sakola tingkat dasar geus diajarkeun "menulis halus", atawa imla-khot lamun di sakola agama mah.
Jaman kiwari, seratan budak SMA baé lolobana te jauh béda jeung budak SD kelas 4, aya alibi majarkeun aksara dokter cenah.
Tulisan arék bentuk, karakter, jeung eusina geus tangtu dipangaruhan ku lingkungan sosio-kultural anu aya. Ayeuna geus sing sarwa canggih, nyerat tinggal ngetik terus diprint, hasilna ogé leuwih rapih jeung bisa diréka-réka jinis font-na. 
Kusabab mindeng kitu, ari kana nyerat langsung ku pulpén mah jarang, mawa pangaruh kana jinis aksara atawa tulisan leungeun. Acak-acakan! 
Jinis aksara jeung tulisan leungeun ogé ngébréhkeun kana méntalitas bangsa  jeun barudak urang a…

Ménak Anyar (Hanca Ka-16)

Geus asup tanggal lilikuran bulan Rewah, sakeudeung deui bulan Puasa bakal kasorang. Kana genep poé deui. Geus jadi kabiasaan di lembur, nalika arék asup bulan puasa - sok loba - anu jadi kolot ngawinkeun budakna. Kabiasaan éta geus jadi hal lumrah jeung galib di lembur Cibodas, alesanna hiji, anu can kungsi lakirabi jeung ngarasaan rumah tangga bakal beuki karasa nimat jeung ngeunah rumahtangga téh dina bulan puasa.

Harita jarang kacaritakeun anu disebut parawan jeung jajaka kolot. Awéwé geus biasa malahan bisa dikawinkeun ku anu jadi kolot dina umur 15 taun, tegesna umur kurang 20 taun ogé geus bisa rumah tangga. Anu jadi kolot bisa éra paradah nalika budak awéwé geus nincak umur leuwih 20 taun tapi can kungsi aya lalaki anu ngalieuk-lieuk acan. Anu disebut parawan atawa jajaka kolot bisa disebut aya dina darajat anu paling handap, masih kénéh éléh ku sebutan randa atawa duda. Saheunteuna, randa jeung dud amah geus kungsi ngasaan rumah tangga. Kitu pikiran di lembur waktu harita.

K…

Aya Naon?

Lain hal anéh, kalimah pananya samodél di luhur mindeng diucapkeun ku urang. Nalika dina hiji mangsa, urang keur aya di jalan, terus aya kajadian - umpamana aya kacilakaan - tuluy kaluar kalimah: "Aya naon?"

Nya bener, sikep jeung rasa hayang nyaho jalma kana tiap kajadian. Sanggeus ngedalkeun kalimah pananya, sikep saterusna nyaéta: aya anu bener-bener paduli, aya ogé anu teu paduli, cukup ku ngedalkeun pananya, "Aya naon?" Peun.

Anu tarumpak mobil malah nanyana lain ka sasaha tapi kanu aya di jero mobil sorangan. "Aya naon, téh?" Geus tangtu, anu aya di jero mobil ngabati ngangkat taktak, ngerem mobil sakeudeung, ngarandeg, dius deui ngagas mobil, paburu-buru bisi kapegat macét.

Tiap kajadian anu lumangsung teu bisa leupas tina paningali balaréa. Jalma sagala hayang nyaho, ngakibatkeun tilu hal; paduli, haré-haré , jeung aya ogé anu teu paduli. Aya kahuruan di pasar -umpamana- aya anu saukur jadi wartawan dadakan, nanya: "Aya naon? Kusabab naon? Duhh …

Ngaraga Budaya Sunda

Kalimah di luhur lain paribasa komo babasan anyar, tapi salah sahiji jejer dina hiji acara anu dikokolakeun ku urang Sunda di Sukabumi anu mikareueus kana Budaya Sunda, prungna dina Poé Saptu di Gedung Juang '45. Méméh prung ieu acara, kuring diondang ku panata calagara, ngayakeun sawala jeung gempungan, kumaha alus jeung goréngna ieu acara. Jelas pisan, euweuh anu goréng.

Anu disawalakeun dina acara "Ngaraga Budaya Sunda" teu birek, pasualan Budaya Sunda. Asa ahéng teuing ari disebut "sawala" mah, sebut baé wangkongan, ngawacanakeun hal anu kongkrit, lain kongrés, ngawangkong teu bérés - bérés. Ngan aya benerna, da anu ngaranna ngawangkong mah moal aya eureunna, salila urang hirup. Watesna anu jelas mah nyaéta, wangkongan jeung omongan kudu nyurup jeung nurub cupu nepi ka jucung kana hal anu dipimaksud.

Ngaranna ogé budaya, teu bisa dipisahkeun jeung manusa salaku mahluk nu ngaborojolekun jeung miboga budaya. Unsur budaya geus jelas, sakumaha geus dipedar k…

Wangkongan Sunda: Kaulinan Barudak Sunda

Hirup kumbuh barudak di Tatar Pasundan dina mangsa ka tukang henteu leupas tina ayana rupa-rupa kaulinan. Arék kaulinan anu bener-bener ulin ogé kaulinan anu maké pakakas.

Ayeuna, kaulinan-kaulinan anu kawilang tradisional ieu geus kalindih atawa kasilih ku kaulinan anu geus miboga ajén modérn. Didadasaran ku kamajuan téknologi ogé beuki canggihna kamotékaran dina hirup.

Kudu aya tarékah ti urang kabéh, sangkan kaulinan barudak bisa nembrag deui dina kahirupan, kalawan teu kudu dipapaksa, tapi éstuning ngaguluyur, barudak daék deui milampah kaulinan-kaulinan anu geus pada mopohokeun.

Wilujeng ngaregepkeun, ieu wangkongan :

Rupaning Haji

Geus euyeub jalma anu ka Mekah seja nedunan kawajiban Rukun Islam anu ka-lima, Haji. Dina pangajaran Ibadah Syariah di sakola agama mah sok disebut "munggah haji ka baitulloh". Ti taun 1900-1990, teu sagawayah jalma bisa nedunan éta kawajiban, saratna kudu jegud hartina mampuh, ku santri sok disebut "lamun kawasa di jalanna".
Kalimah " lamun kawasa di jalanna" dilarapkeun ku kyai dina pangajian minggonan ku sababaraha sarat, saperti: mampu, boga waragad, awak jagjag tur séhat, ditambah ku ikhlas. Saeutikna jalma anu indit ka Mekah dina waktu ampir saabad lilana lain kusabab waragad wungkul, ogé dilantarankeun ku  alat patali marga masih basajan.
Ka béh dieu, salian ibadah haji, ku kamajuan widang téknologi, jalma boga cara séjén, umroh mangrupa hal nu teu jauh béda jeung ngajalankeun ibadah haji. Da jelas cenah aya dalilna: " Waatimmul Hajja wal 'Umrota Lillaahi". Kajurung ogé ku beuki lobana anu niat haji, ngaheureutan kana jumlah quota.
Umroh…

Sagaranten-Cidadap: "Swarga Maniloka" di Selatan Sukabumi

Sampai hari ini, ungkapan Sagaranten – daerah berbukit dan berlembah  di Selatan Sukabumi – sebagai "Sagara Inten" (Samudera Intan) memang belum diteliti secara serius. Apakah hal ini hanya merupakan ungkapan atau memang benar penyebutan demikian merupakan hal lugas, jika di daerah tersebut tersebar intan.  Kalau hanya sebatas metafora, Sagaranten disebut "Sagara Inten", siapapun tidak perlu berpikir dua kali bagaimana indah dan asri daerah ini. Kecuali itu, berbagai sumber daya alam baik perkebunan maupun mineral jika dikelola dengan baik akan mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga Sukabumi selama tujuh generasi ke depan. Dan ini tidak berlebihan.
Penulis sering mengernyitkan kening ketika di dalam kitab-kitab suci yang – pada awalnya - diturunkan  bagi bangsa Semit (Torah, Injil, dan Quran) di dalamnya sering membahas keberadaan Sorga atau Jannaatunna'im. Ilustrasi sederhana dari tempat sebagai hadiah bagi kaum beriman ini adalah sebuah tempat tak berbatas, d…

Kurban jeung Nyaté

Aya carita anu béda antara dina tilu kitab (Torah, Injil, Qur'an) ngeunaan saha anu arék dikurbankeun ku Nabi Ibrohim. Dua kitab nyebutkeun Ishaq, sedengkeun dina Qur'an disebutkeun Ismail. 
Teu kudu jadi padungdengan sabenerna mah, da geuning sok sanajan béda kamandang dina éta kitab anu tilu, Ishaq jeung Ismail téh teu jadi dikurbankeun ku Ibrohim. 
Ceuk sakaol diganti ku domba. Pihartieunna mah, tug nepi ka iraha baé rasa kamanusaan bakal tetep ngéléhkeun sikep sato. 
Ibrohim lain jalma gélo anu kumawani meuncit budak pituinna. Ieu saukur méré gambaran,  dina ieu kahirupan urang ulah gampang ngedalkeun jangji jeung nadzar.
Ibrohim kungsi nadzar, lamun ku Gusti dipaparin budak lalaki, terus diperedih kudu dikurbankeun, pasti ku dirina bakal dikurbankeun.
Teu saeutik dina kahirupan ayeuna, urang sok gampang jangji jeung ngedalkeun nadzar. Duanana tangtu jadi hutang anu kudu dibayar. Jangji politik disebut hutang politik. Jangji pamaréntah ka rahayat disebut jangji pamaréntah. 
Atik…

Dialog Dengan Ketua PGRI Kota Sukabumi

PGRI Kota Sukabumi sebagai lembaga yang menyatukan guru sebagai profesi telah melakukan upaya-upaya positif, seperti memberikan gambaran yang baik bagaimana seharusnya guru dimaknai oleh masyarakat. Guru harus mewujud menjadi sebuah profesi yang nyaman dan menyenangkan.

PGRI Kota Sukabumi memiliki dua kekuatan yang dimiliki oleh pengurus dan anggotanya, secara kuantitatif, jumlah anggota PGRI cukup besar. Kualitas anggotanya pun terdiri dari kaum intelektual, ahli pikir, dan orang-orang yang telah lama bergerak di dunia literasi.

Simak dialog singkat saya dengan Dr. Dudung Koswara (Ketua PGRI Kota Sukabumi) :

Manunggaling Kawula Gusti

Dina palataran téologis mah konsép MKG tangtu meunang panyawad ti ampir kalolobaanna urang. Sabab pikiran jalma can nepi kana hal anu dipimaksud. Lolobana masih miboga sangka, MKG ieu konsép hiperbolik nalika jalma ngaku dirina salaku Gusti, ngahiji antara hal anu transenden jeung immanent.

Tapi lamun ditengetan kalawan daria, konsép MKG ieu nyatana dipiboga ku tiap jalma anu dina dirina boga umaku jeung rasa diri sorangan salaku Gusti. Raja-raja anu kungsi kumawasa di ieu wewengkon umpamana, miboga sikep sangkan rahayat atawa anu ngawula ka raja kudu aya sahandapeun maranéhna, kudu sumujud jeung sungkem kana kakawasaan dirina. Leuwih alabatan kumaha kudu sumujudna rahayat ka Gusti Alloh.

Aya kamandang, sabda raja sabda pandita, mun di tatar kulon mah unina kieu: the king can do no wrong, boga maksud nempatkeun pangawasa dina tatapakan sagala bener. Geus leuwih ti Gusti Anu Maha Suci, saolah ucapna saciduh metu saucap nyata, kun fayakun. Kahayang pangawasa ngagalaksak jeung ngaruksak …

Nagrak Siap Mengembangkan Bumdes

Nagrak dengan segala potensi ekonomi yang dimilikinya siap mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang telah digagas oleh Bupati Sukabumi.
Saat melakukan kunjungan dan pembinaan, H. Andri Hamami selaku salah seorang Tim Ekonomi Kabupaten Sukabumi menyampaikan strategi pengembangan usaha sebagai salah satu hal yang harus ada dalam Bumdes.
Desa Nagrak telah memiliki beberapa warung yang dikelola oleh kelompok usaha kecil dan menengah. Kecuali itu, desa inipun telah mengembangkan Lembaga Pendidikan Komputer yang dikelola oleh para pemuda.

Kang Warsa - 2014