Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2015

Sajarah Islam: Ka'bah (Hanca Katilu)

Dina seratan ka-dua, “ Sajarah Islam: Tina Paganisme Kana Monotéisme” disebutkeun, Rosul henteu ngusik-ngusik tradisi bangsa Arab sagemblengna, ogé henteu ngangajak dua golongan; Yahudi jeung Kristen sangkan pindah kayakinan kana Islam, kajaba lamun jalma-jalma anu aya dina éta dua golongan milih asup kana Islam kalawan pilihan sorangan. Rosul ngan saukur méréskeun substansi tradisi bangsa Arab anu geus leupas tina tujuan asal. Dina kitab suci dipertélakeun; euweuh paksaan keur asup kana agama Islam. Ka jalma-jalma anu geus milih Islam, Rosul maréntahkeun kudu ngahormat ka dua golongan; Yahudi jeung Kristen. Dua golongan ieu disebut ‘Ahlul Kitab’ dina Quran, anu bisa dibéré harti “ umat anu meunang wahyu saméméhna”.

Rosul sadar, nolak sagemblengna tradisi anu geus nyaliara dina kahirupan masarakat Arab sarua hartina megatkeun hubungan jeung mangsa anu geus karandapan, sarua ogé mere harti merangan ka umat-umat anu geus leuwih tiheula narima wahyu. Udagan Rosul ngan hiji, kumaha cara…

Sajarah Islam: Tina Paganisme Kana Monotéisme (Hanca kadua)

Ajaran anyar - ku kaum oriéntalis jeung sékulér murni disebut sempalan atawa sékté - dibéré ngaran Islam (sumerah diri); jalma - arék lalaki atawa awéwé - anu anclub kana ieu agama, disebut muslim, sing saha baé anu sagemblengna masrahkeun diri ka Alloh jeung kana naon anu diparéntahkeunNa. Manusia diparéntah kudu ngaheulakeun sikep adil, sarua dina harkat jeung martabat, jeung mintonkeun kanyaah ogé silih pikanyaah jeung papada. Sikep-sikep éta mangrupa maniféstasi tina kawajiban utama muslim, ngadeugkeun sholat.

Sikep ashobiyyah, étnosentrisme anu geus ngakar jeung ngawujud di masarakat Arab harita ditumpurludeskeun lalaunan. Budaya anu mahabu harita nyaéta, ayana kelas-kelas sosial, gegedén mangrupa puseur kahirupan sosial henteu bisa ngaréndéng jeung jalma biasa, rahayat leutik. Maniféstasi sholat anu ngawujud dina kahirupan ieu tangtu dianggap hiji hal anu patukang-tonggong jeung kahirupan harita. Kabéh jalma kudu sujud babarengan, sajajar antara cacah jeung ménak, sok sanajan pa…

Sajarah Islam: Rosul Jeung Wahyu (Hanca kahiji)

Salila bulan Romadhon, salah saurang nonoman Arab ngalaman hiji hal anu bakal ngarobah sajarah jeung carita alam dunya. Tiap taun, di Bulan Romadhon, Ahmad (Muhammad) 1)  ngalakonan hal biasa, niis jeung nyorangan di hiji guha nu boga ngaran Hiro di mumunggang gunung, anu kadieunakeun dibéré ngaran ‘Jabal-Nur’, Gunung Cahya, éta gunung pernahna aya di pasisian Makkah. Di éta jero guha, Muhammad ngalobakeun dzikir, méditasi, tapa, ngado’a, jeung nalika turun gunung ngalobakeun jariyah ka fakir miskin anu aya di Makkah.

Jauh saméméh kitu, Muhammad anu baris diangkat jadi rosul geus ngarasa melang ku sababaraha hal anu dianggap mangrupa krisis jeung pageblug di wewengkon Arab. Sok sanajan dina widang usaha jeung pakasaban, kaum Quraisy geus panggih jeung kamajuan nalika ngayakeun usaha dagang jeung jalma-jalma anu aya di wewengkon Arab. Hanjakal, keur ngudag kaluginaan hirup, niléy jeung moral anu biasa dimumulé ku karuhun Arab geus mimiti mélékététét, kawas ajug anu béakeun minyak. Tib…

Analisa Terhadap Pelaksanaan APBD 2014

Pada tanggal 22 dan 23 Juni 2015, DPRD Kota Sukabumi menyelenggarakan dua rapat paripurna. Pertama, Padangan Umum Fraksi terhadap Raperda pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Kedua, Jawaban Walikota Sukabumi terhadap pandangan umum fraksi.

Dalam pandangan umum fraksi dan jawaban Walikota Sukabumi disimpulkan pelaksanaan APBD Kota Sukabumi sebagai berikut:

Pendapatan daerah dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2014, realisasi pendapatan daerah mencapai angka sebesar 996 milyar 914 juta 566 ribu 265 rupiah , dari target yang direncakan sebesar 1 triliun 75 milyar 489 juta 220 ribu 234 rupiah sehingga ada kenaikan sebesar 152 milyar rupiah lebih atau 18 % dari APBD sebelumnya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2013, maka prosentase peningkatan pendapatan daerah tahun anggaran 2014 masih berimbang. Tahun anggaran 2013 ada peningkatan pendapatan sebesar 17,8 % dari target yang diarencakanan, sementara tahun anggaran 2014 prosentase peningkatan…

Bukan Akal-akalan

Sejarah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membekas dalam setiap ruang ingatan. Orang Prancis menyebut bahwa sejarah adalah pengulangan dari sejarah-sejarah sebelumnya, ini jebakan idealisme. Dipercaya atau pun tidak pandangan ini akan terus diyakini oleh beberapa bahkan sebagian besar orang. Maka ditarik sebuah simpulan sederhana, apa yang terlihat di dalam dunia kekinian adalah tipuan semata, sementara substansi yang tersimpan di dalamnya merupakan fenomena abadi sejak sejarah manusia lahir hingga sejarah manusia ini selesai.

Dunia keilmuan bisa saja mengurai – sejarah kemanusiaan dibagi ke dalam fase-fase kehidupan- seperti perkembangan manusia itu sendiri dalam rahim ibunya. Seorang evolusionis bisa mengklaim dengan teori-teori evolusi , sejarah yang lahir ini besar dipengaruhi oleh seleksi alam, mencari ras paling unggul, di dalamnya ada persinggungan dan persaingan alamiah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika seorang manusia ingin tetap eksis dan berada dalam lingkaran …

Bulan Kuli

Urang lembur tara hese  dina mere ngaran hiji hal. Umpamana kana bulan-bulan masehi, kolot dina taun 70-an masih sok nyebut ku istilah: bulan kuli. 
Bulan kuli boga harti itungan hiji jalma digawe teh ku 'penanggalan' masehi. Anu matak geus galib generasi 40-70an sok ngomong: " Ari bulan kuli geus tanggal sabaraha ayeuna?".
Keur leutik mah sering ngadenge anu karolot di lembur ngomong kitu. Ngan ka dieunakeun, istilah bulan kuli geus jarang diucapkeun deui. Jalma ayeuna leuwih milih hal anu saujratna dina nyebut bulan-bulan Masehi ku ngaran bulan saperti Januari-Desember.
Katenjo bedana, anu jadi kolot-kolot urang sabenerna geus mere conto pola pikir deduktif, dimana ugeran poko pasoalan hirup atawa naon bae kudu dibebenah tina sirahna hela. Henteu kudu loba cingcong atawa rea omong ceuk basa prokemna mah. Sabab, ku loba cingcong mah sok rea alesan anu dijieun-jieun. Antukna pasoalan jadi ngolembar teu puguh.
Cag ah!

'Saung' di Persawahan Bojongloa

Sebuah gubuk atau 'saung' di areal persawahan kampung Bojongloa Kecamatan Lembursitu
Photo : Kang Jiwenk

Wajah Orang Balandongan Pada Tahun 2005

Ini merupakan dokumentasi kegiatan di Balandongan pada tahun 2005 (10 tahun lalu).

Kulah Masigit

‎Masigit méméh réformasi, lolobana miboga hal anu khusus, aya kulah dihareupeunna. Dikulahan da puguh harita mah cai anu cur-cor jeung ngamalir di susukan jeung wahangan téh masih ngagenyas hérang, jero tur bisa dipaké mandi sagala, jarang katénjo aya runtah plastic, limbah rumah tangga, komo "lélé konéng mah- da puguh jalma harita mah pada boga cubluk atawa balong pamiceunan-". Dina mandi jeung wudhu di kulah masigit téh éstu tara mikir dua kali. 
Ayana kulah masigit mangrupa hiji hal anu penting pisan ku urang ditalungtik kalayan leuwih jero. Naha penting? Asa teu pati penting jigana mikiran komo ngayakeun panalungtikan ngeunaan ieu hal? Ceuk kuring mah penting, sabab ieu aya patula-patalina jeung sikep,karakter, budaya, jeung pasifatan jalma. 
Ulah waka jauh mikiran hal anu substansi dina ayana kulah masigit. Ayeuna urang ébréhkeun, naon sabab dina wanci kiwari asa jarang masigit anu ngabogaan kulah?
Hiji, ieu teu bisa dileupaskeun jeung kumaha kaayaan alam harita. Cai di wa…

Ragam Hias Batik Tulis Lokatmala di FLS2N Jabar

Dyah Kencono Nuraini, salah seorang siswi SDN Brawijaya Kota Sukabumi menjadikan; gunung parang, leungli, kendi, air, wijaya kusuma, dan kujang sebagai unsur ragam hias batik tulis dalam penyelenggaraan FLS2N Jawa Barat.

Pengambilan unsur ragam hias batik tulis tersebut dilatarbelakangi oleh pendekatan budaya. Gunung parang- misalnya – kecuali merupakan nama salah satu kelurahan di Kota Sukabumi, lebih dari itu, Gunung parang merupakan kontur alam Kota Sukabumi di masa lalu berupa deretan bebukitan yang membentuk sebuah parang.

Selain penyematan unsur-unsur alam dan ragam yang identik dengan budaya di Kota Sukabumi dan Tatar Sunda. Pada acara FLS2N tersebut, siswi SDN Brawijaya itu menggunakan pewarna alam dalam pembuatan batik tulis.

Fonna Melania dari Batik Tulis Lokatmala sebagai pembimbing pembuatan batik di SDN Brawijaya menyebutkan, pewarna alam dalam perlombaan ini diambil dari beberapa pohon besar atau kayu tinggi seperti; kulit mahoni, daun tarum, dan beberapa tumbuhan yang a…

Pewarna Alami a la Lokatmala Pada Lomba Membatik FLS2N

Pada penyelenggaraan lomba membatik di acara FLS2N Jawa Barat, peserta lomba dari Kota Sukabumi merupakan peserta yang menggunakan pewarna alami dalam proses pembuatan batik.

Beberapa hari lalu, Fonna Melania, salah seorang pendiri Batik Tulis Lokatmala mengatakan, pewarna alami ini dihasilkan dari beberapa tumbuhan seperti daun suji untuk menghasilkan warna hijau.

Keseriusan Fonna dalam pembuatan batik menggunakan pewarna alam ini memiliki maksud agar limbah pembatikan bersifat ramah lingkungan.

Selain itu, serat dari hasil pembuatan warna alami yang berasal dari daun-daunan akan bisa digunakan kembali, misalkan dipintal kemudian ditenun menjadi kain.
Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan 3 Indonesia.

Kuramas

Kabiasaan di lembur, nepi ka ayeuna oge masih keneh dilakukeun, nyaeta kuramas dina raraga mapag bulan puasa. Euweuh literatur anu pasti, ti saprak iraha, urang kudu kuramas dina mapag bulan puasa. Teu penting dicaritakeun naha eta kabiasaan teh bid’ah atawa henteu. Ngan lamun aya anu kumawani nyebut kuramas dina mapag bulan puasa abus kana bid’ah, ceuk kuring mah eta jalma kurang sakilo kanyaho bag-bagan agamana. Sakali deui, teu perlu dicaritakeun bid’ah atawa henteuna. Anu jelas kabiasaan dikuramas memeh bulan puasa ieu geus ngocor dina kahirupan urang Sunda anu ngagem ajaran Islam.

Ku anu jadi aki jeung nini, nalika keur budak, biasana tilu poe memeh abus bulan puasa, kuring sok dititah dikuramas heula. Keur generasi anu jadi bapa mah, ieu oge ceuk pun bapa, taun 60-an mah kuramas teh tara make shampo-shampo acan, anu aya jeung galib dipilampah nyaeta dikuramas ku lebu. Dahan pare pocongan anu geus ditutu parena diduruk, terus lebuna dipake kuramas. Tah, dina mangsa kuring pabubud…

Menuju Pembangunan Hijau di Indonesia Green Infrastructure Summit

PESAN UTAMA:
Ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat namun telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang merugikan dalam jangka panjang.Indonesia perlu beralih dari model pertumbuhan ‘kotor’ ke pertumbuhan ‘hijau’ (‘green growth’) untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat bagi semua orang.Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 bertujuan membahas berbagai cara untuk mengarusutamakan pertumbuhan hijau dalam pembangunan infrastruktur, melalui kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Indonesia bertumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, dengan PDB yang berkembang hampir dua kali lipat antara tahun 2001 hingga 2012. Namun, pertumbuhan tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan mempercepat habisnya sumberdaya alam di Indonesia.

Model pertumbuhan ‘kotor’ yang mengandalkan energi fosil, industri ekstraktif, dan menghabiskan sumberdaya alam dengan cepat, semakin membuat Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan di mana pertumbuha…

Pawéy Samen

Aya anu nanya ka kuring: Ari pawéy*) dina acara samenan masih kénéh sok ngagunakeun angkota tara, dina mangsa ayeuna, Kang? Ilaharna kitu, ceuk kuring, ngan kusabab ayeuna mah geus mahabu jalma anu boga motor, biasana dina acara pawéy samenan téh sok leuwih loba motor tibatan angkot. Malahan, anu boga mobil pribadi ogé geus euyeub ayeuna mah di Balandongan téh. Jadi nya kitu baé, ramé wé anu ngaranna pawéy nalika ngareuah-reuah anu samenan mah.

Nilik kana (lain sajarah) mangsa ka tukang, ti iraha mimiti aya acara pawéy nalika samen, ceuk basa urang lembur mah imtihan? Di wewengkon Sukabumi, asalna teu dikenal acara pawéy dina waktu samenan nepi ka tahun 75-an mah. Dina mangsa orde baru kumawasa mah, acara-acara pawéy hiji hal anu jarang dilakukeun ku rahayat ari lain dina acara-acara resmi kanagaraan (sataun sakali dina miéling kamerdikaan Indonesia), éta ogé kawilang langka. Méméh taun 65-an mah geus jadi kabiasaan rahayat di urang, tiap aya hal anu dianggap rongkah sok direuah-reua…

Presiden Kelompok Bank Dunia Menawarkan Dukungan $11 Milyar Untuk Indonesia

Presiden Kelompok Bank Dunia menawarkan dukungan hingga $11 milyar untuk pendanaan baru selama tiga sampai empat tahun ke depan bagi Indonesia, negara terbesar keempat di dunia.
Dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia sebagai Presiden Kelompok Bank Dunia, Dr. Jim Yong Kim menawarkan dukungan Bank Dunia kepada Presiden Joko Widodo. Bank Dunia pertama kali membuka kantor di Jakarta pada tahun 1968. Kantor ini adalah perwakilan pertama di luar Washington, D.C yang hingga hari ini masih merupakan kantor perwakilan terbesar.
"Kelompok Bank Dunia berkomitmen untuk membangun kemitraan erat dengan Indonesia, kemitraan yang telah berlangsung selama enam dekade," kata Dr. Kim. "Kami ingin mewujudkan salah satu komitmen pendanaan kami yang terbesar di dunia untuk Indonesia melalui kantor perwakilan Jakarta. Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis kami di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi maritim sampai ke pelayana…

Warga Santiong Memancing Ikan di Jalan Rusak

Jalan Merdeka 2, Kampung Santiong mengalami  kerusakan sejak beberapa bulan terakhir membentuk kubangan besar.
Akibat hujan deras hari kemarin, kubangan besar di tengan jalan tersebut terisi air.
Warga setempat sengaja menanam ikan lele dan nila sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah.
Tidak sampai disana, warga kemudian melakukan hal yang jarang terjadi, mereka memancing ikan lele dan nila yang sengaja di tanam di kubangan jalan rusak tersebut.

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Indosat.

Kang Warsa - 2014