Langsung ke konten utama

Kon Dho Minh

Kampung Ciherang kadatangan ku semah anu asalna ti nagara deungeun. Masih keneh sa-regional, da nagarana teh Vietnam. Ngaran eta jalma Kon Dho Minh. Pangawakan pendek, leutik, petekel, kulit koneng, mata sipit, ngan dina leumpang katenjona lincah pisan. Gesit. Teu weleh sok mamake kameja bodas lamun ka mana-mana teh. Geus aya kana dua mingguna manehna jadi semah di Kampung Ciherang.

Dumasar kana caritaan Kuwu Jumena, si Kon Dho Minh teh rek ngayakeun panalungtikeun jeung studi banding ngeunaan gotong royong masyarakat Ciherang. Manehna salah sahiji mahasiswa S.2 ti Universitas Hui-Ulent, Pnom Phen, Vietnam. Keur ngarengsekeun tugas akhirna tina mata kuliah Sosiologi manehna ditugaskeun ku sakolana kudu ngayakeun panalungtikan di eta kampung.

Geus tangtu hiji tugas anu hese, kusabab manehna can bisa  cumarita ku Basa Sunda. Komunikasi teh paling oge ku tulisan anu ngagunakeun Basa Inggris. Eta oge masih kaasup komunikasi anu hese, da urang Ciherang teu pati apal kana basa inggris lamun lain Kang Cecep guru bahasa Inggris di Mts At-takwir mah. Kuwu Jumena oge kudu nyalukan heula kang Cecep nalika si Kon Dho Minh mikeun surat tugas kalayan ngagunakeun Bahasa Inggris.

Ngan si Kon Dho Minh , kusabab pituin urang deungeun, ku masyarakat Ciherang geus teu diapilainkeun, manehna disebut Turis ku jalma-jalma. Komunikasi verbal mah hese, urang Ciherang kapaksa ngagunakeun komunikasi non Verbal ku bahasa awak nalika komunikasi jeung si Kon Dho Minh. Nyakitu sabalikna, sabari cumarita ku basa Viet teh, si Kon Dho Minh oge ngagunakeun isyarat supaya jalanna komunikasi efektif jeung lancer.

" Koe- rieng areikh ngha ha yha kuen pha na lhi tia ahn!" ceuk si Kon Dho Minh ka si Kemed bari pepeta, nenjokeun buku catetan, terus nunjuk kana awakna sorangan, terus nunjuk kana taneuh.

Si Kemed bati unggut-unggutan, ngan manehna surti jeung bisa ngarti kana maksud eta semah.

" Nya, teu nanaon atuh Mister. Da urang dieu mah balalageur. Mister Kon teu kudu ringrang, pokona urang dieu mah welkam lah. Ngan aya hiji jalma anu sering macem-macem teh, nyaeta si Ohi… O- Hi!" ceuk si Kemed bari pepeta.

" O-hi… munh dhi Vietkong O-hi ngha rhan gho reng!"

" Ah nya kitu we, ari dina masalah gotong royong mah nomor hiji lah. Nyieun gang oge teu kudu nungguan bantuan ti pamarentah, ku urang Ciherang mah langsung digawean," ceuk si Kemed mencrong ka si Kon Dho Minh. " Serat atuh ku Mister!" pokna deui bari niru-niru keur nulis.

" Oh.. he-it. Koe rieng rhek ha yuang nyah hoe, khu maa ha. Khom pakhna i- eu oe rhang Cihelang!"

" Wah teu kudu diengke-engke atuh. Urang ayeuna we yu muru ka imah pa Kuwuna. Pa Kuwu kabeneran dina poe ieu keur aya kagiatan keur nyieun imah Ema Minah." Ceuk si Kemed bari ngahayu-hayu.

Anu aya di warung Mang Ujang ngan bati sili harewos.

" Bisaan nya si Kemed, eta ngarti kana bahasa si Kon Dho Minh!"

Bener oge, di lokasi kagiatan, Kuwu Jumena dibaturan ku hansip Ika jeung Hansip Adut keur cuhcih tutuh titah ngangkatan kai, batu, jeung bilik ka masyarakat anu keur gotong royong nyieun imah Ma Minah. Jalma-jalma euyeub pisan, teu kolot teu budak digarawe. Aya anu ngagali keur fondasi, ngakutan batu, ngaduk, ngayak keusik, nyugu, jeung neukteukan awi keur pierengeun.

" Eh geuning Mister Kon!" Kuwu Jumena ngabagyakeun anu karek datang. " sok plis sitdon disinih!"

Hansip Ika jeung hansip Adut surti regeyeng korsi panjang teh digotong ku duaan.

" Koe rieng sha luth, ning alie ue rhangh die uh kha rhom phakh!" ceuk si Kon Do Minh bari ngagetrut tulas-tulis.

" Tah dengekeun siah Kemed. Ceuk Mister Kon, kuring jauh-jauh datang kadieu teh rek diajar. Tuh siah, batur mah nepi ka dijugjug ka luar nagara oge keur neangan elmu teh. Na ari sia, karak rek diajak diajar di Paket A oge meni hese!" ceuk Hansip Ika mureleng ka si Kemed.

Habek-habek, hansip Adut mah tatajong ka Si Kemed, kusabab manehna mah gehgeran.

" Ngajedog sia teh Adut! Suku teh kudu disakolakeun deui tah ka Paket B!" ceuk Si Kemed bari nakisan suku hansip Adut anu babadug jeung tatajong wae. " Sotoy maneh mah ah, Ika. Hansip nyaho naon. Kuring tadi tas ngobrol panjang jeung Mister Kon. Manehna bisa kadieu soteh pedah dibiayaan we ku pamarentahna. Da pamarentahna bageur, teu kawas di urang, sakola asa beuki nyekek kana beuheung!"

" Sttt… cing atuh hargian Mister Kon teh baraya!" ceuk Kuwu Jumena bari ngomekeun kacamatana.

Teu lila, song Ma Minah nyuguhkeun kadaharan asal Vietnam nyaeta Beu Leumh Ulent, dikalapaan sagala jeung aya anu disarondengan.

" He-it, kha da ang an, a ingh!" ceuk si Kon Do Minh, tap kana Beu Leumh Ulet, camuil-camuil dahar semu nikmat.

" Mister, kumaha ngeunah?" Tanya si Kemed bari nunjuk kana Beu Leumh Ulent.

" He – it, tataffff!" si Kon Do Minh ngacungkeun jempol.

" Mantap meureun maksadna mah, baraya!" tempas Kuwu Jumena.

Beu Leumh Ulent beak, song deui Ma Minah nyuguhkeun Peu Tish Hui Bon Tengh.

" He- it, kha da ang an a ingh dheu iiii!" ceuk si Kon Do Minh bari camuil deui ngadahar eta susuguh.

Geus sabulan lilana, si Kon Do Minh ngayakeun panalungtikan di kampung Cihérang. Geus turun unggah ka imah warga Cihérang. Tiap unggah geus pasti disuguhan eta semah teh. Aya anu nyuguhan Beu Leumh Ulent, Peu Tish Hui Bon Tengh, Rang I Nangh, Rang I Ningh, Chuh Cuer, jeung rea-reana deui. Ngan tiap unggah jeung nyemah geus pasti si Kon Do Minh beuteungna bucitreuk kusabab seubeuh.

" Rada mang mang oge dewek mah. Asa ku piraku aya Mahasiswa S2, rampus jeung sagala dihuapkeun!" ceuk si Kemed dina hiji mangsa ka batur-baturna di warung Mang Ujang.

" Heueuh, eta mah nyemah ka dewek, di suguhan Beu Leumh Be Luth, nepika beak jeung sangu sanguna saboboko. Barudak nepi ka teu kabagean, mangkaning sakitu-kituna sangu teh!" mang Acun milu ngomong.

" Ah, mendingan manehna, Cun. Basa nyemah ka urang mah disuguhan Da Ginh Em Beh, beak sapotong. Majar ceunah, tataffff!"

" Kudu ditalingakeun tah rengkak polah si Kon Do Minh teh. Boa pura-pura ngaku-ngaku urang Vietnam, ngaku-ngaku mahasiswa S2, ngaku-ngaku ngayakeun panalungtikan. Ari pek ngabobodo ka urang-urang!"

" Bener oge, Med!"

Ti harita si Kon Dho Minh ditalingakeun ku si Kemed jeung batur-baturna.

Poe senen, ka baledesa aya hiji mobil Pick Up warna bodas. Kaluar ti jero mobil dua urang anu make baju sing sarwa hejo ngora. Nepungan Pa Kuwu.

" Saha tea baraya teh nya? Bade naon? Bade Kasaha? Sareng bade kamana?" Tanya Kuwu Jumena ngaburudul.

Eta dua urang jalma sili teuteup.

" Kieu pa Kuwu, abdi sareng rencang teh nuju milarian hiji jalmi, ari pangawakanna mah alit, kulitna bodas, sareng sipit!"

" Ke ke ke … moal kitu Mister Kon?"

" Mister Kon?" ceuk eta jalma. " saha Mister Kon teh, Pa?"

" Numawi tos sasasih ka Ciherang ieu teh aya tamu. Ari ngangkenna mah mahasiswa ti Vietnam, namina Kon Dho Minh. Ngan ciri-cirina sami pisan sareng anu disaurkeun ku Encep!"

" Kumaha Urang tingali atuh!"

Si Kon Dho Minh keur anteng tulas-tulis, ningalian imah Ma Minah, si Kemed aya tukangeunnana.

" Mister Kon, nyatu heula atuh, bisi silaing lapar mah tuh aya Beu Leumh Ba Thu!" ceuk si Kemed keuheul bari ngajebian di tukangeun si Kon Dho Minh.

" Hua-hua ha ha… koe rieng bhi ngoeng!" ceuk si Kon Dho Minh bari nepak tarang.

Teu lila, mobil Pick Up warna bodas datang ka eta tempat. Si Kemed nyidik-nyidik.

" Nha… Wa hoen sha ko lah da tanhg! " si Kon Dho Minh ngagorowok ngabagyakeun anu datang.

" Leres, ieu jalmina Pa Kuwu!!" ceuk eta dua urang jalma mani bareng.

" Muhun eta teh Mister Kon Dho Minh!"

" Kon Dho Minh? " ceuk salah saurang bari nyerengeh seuri.

" Leres, Kon Dho Minh!"

" Hehehe…. Da sanes Kon Dho Minh eta mah pa Kuwu. Jenengan aslina mah Surya. Dirawat di Paramartha dua taun lamina, pedah kantos nyalonkeun janten Anggota Dewan teu kenging. Nepika seep artos kana 350 juta apanan. Anjeunna teh kabur ti Rumah Sakitna…" ceuk eta jalma, masih nembongkeun huntuna eelengehan.

" Beu kutannn?" ceuk Kuwu Jumena teu bisa nembongkeun kareuwas.

" Ayo Kon Dho Minh silahkan masuk ke dalam mobil. Kita akan pulang ke sekolah. Sebentar lagi akan ujian, dan gelar S2 kamu akan segera dikeluarkan!" ceuk salah saurang anu aya dina mobil.

" Horayyyy! Siappppp aiyy aiyyy aiyyy!" ceuk si Kon Dho Minh ajrut-ajrutan. Beleweng buku jeung pulpen mah dialungkeun. Blus manehna abus kana mobil.

Si Kemed masih colohok. Komo waktu maca tulisan anu ngajeblag dina mobil Pick Up : RUMAH SAKIT JIWA SELALU WARAS PARAMARTHA.

" Beuuu edassssss! Bedul teh!!" si Kemed nepak tarang, bari colohok keneh nenjo si Kon Dho Minh.

Dina jandela mobil, si Kon Dho Minh ngaluarkeun sirahna bari seserengehan sorangan. Teu poho sapanjang jalan Cijerang, tiap aya jalma anu ningali leungeunna gugupay bari ngucapkeun.

" SAYONARA…. Emmmmmmuachhhhhh!"

Kang Warsa


Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan 3 Indonesia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Syarat Izin Operasional Padepokan

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Pelabuan II Km.5 Telp (0266) 221766 Sukabumi

PERSYARATAN IZIN OPERASIONAL SANGGAR/LINGKUNG SENI/ PADEPOKAN SENI
A.PERSYARATAN
1.Membuat Surat Permohonan Izin Operasional SK/Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan 2.Melengkapi Administrasi a.Photo Copy KTP pemilik/pimpinan organisasi. b.Pas Photo 3x4 (2 lembar). c.Membuat Surat Permohonan Izin Sanggar/Lingkung Seni/Padepokan. 3.Kelengkapan Database a.Sanggar : -Harus ada murisd yang terdata. -Profil/ Daftar Struktur Organisasi sanggar. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan Buku Induk Peserta kursus sanggar. b.Lingkung Seni : -Profil/ Daftar Struktur Organisasi Lingkung Seni. -Sudah berjalan satu tahun dengan melampirkan  bukti kegiatan Lingkung Seni. c.Padepokan :

Review Buku: Islam Pascakolonial

Resume Buku: Kyai dan Perubahan Sosial

Buku karya Hiroko Horikoshi berjudul Kyai dan Perubahan Sosial membahas tentang kyai dan ulama di Perdesaan Jawa Barat, Indonesia. Kyai dan ulama adalah gelar ahli agama Islam. Lokus penelitian dilakukan oleh Horikoshi di Kampung Cipari, Garut. Hal penting yang diinginkan dalam penelitiannya tersebut adalah menjawab sebuah persoalan penting yang sering diperdebatkan selama beberapa tahun tentang peran kyai dalam perubahan sosial. Geertz pernah menyoal antara kyai, santri, dan abangan, namun dalam karya Geertz tersebut masih ada kontradiksi pernyataan, tidak tegas, sering muncul pertentangan satu sama lain. Satu sisi Geertz menyebutkan kyai sebagai pemantik ‘kebebasan berusaha’, namun pada sisi lain ia menyebutkan kyai sebagai pemantik bagi masyarakat dalam pengejaran kehidupan di akhirat nanti, hanya bergumul pada persoalan pahala dan dosa saja.[1]
[1] Zamakhsarie Dhofier. 1982. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Hal 5.

Kang Warsa - 2014