Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Mei, 2013

HIRUP HEUREUT

Mangsa keur budak, loba babaturan saentragan ngomong, jarak antara Balandongan jeung Lembur Pangkalan téh asa jauh. Teuing saukur rarasaan, atawa mémang harita mah masih pondok léngkah kusabab masih budak. Ngan lamun nénjo kana kaayaan mah éstu bener, sagala rupa karasa jauh, lega jeung gedé. Susukan hareupeun imah contona, dina taun 1980an lamun dibandingkeun jeung ayeuna béda pisan. Ku kolot budak susukan dina taun 1980-an mah teu bisa diléngkahan, da antara sisi beulah dieu jeung beulah ditu téh karasa pisan pajauhna. Mangsa ayeuna mah, ku budak satepak ogé bisa diléngkahan, diajlengan, komo sisi-sisina ayeuna mah geus ditémbok ku anu ngaranna talud. Cindekna, sagala rupa karasa beuki ngaheureutan di zaman ayeuna.Hirup jeung kahirupan jalma teu bisa leupas tina pangaruh lingkungan, pangalaman-pangalaman, jeung luang nu aya, kitu ceuk John Locke dina paham Émpirisme-na. Beuki heureutna dunya, karasa beuki deukeutna hiji tempat ti lembur A ka lembur B teu bisa leupas ti…

Si Pemuda dan Tokoh Agama

Di tahun 1990-an, saat pengajian sehabis maghrib di mesjid jami, Kyai di kampungku menceritakan satu kisah. Hiduplah seorang pemuda saleh di zaman setelah eksodusnya Bani Israil dari Mesir ke Palestina, dia selalu mengecilkan dan berusaha menghindari perbuatan tercela. Dia dikenal oleh ke-12 suku bangsa Yahudi waktu itu. Namun, kesalehannya itu tidak serta merta dina diangkat sebagai seorang Rabbi di kalangan kaumnya.

Suatu hari, datanglah ke kampung tempat di mana Si Pemuda itu hidup. Waktu ada itu ada satu acara keagamaan. Orang asing itu duduk di salah satu teras rumah. Di luar synagog, telah disiapkan berbagai macam penganan, ini akan mengingatkan kita pada sebuah kenduri di kampung halaman. Tokoh-tokoh agama, para rabbi dari ke-12 suku bangsa Yahudi itu telah berkumpul, tanpa ke-cuali Si Pemuda soleh.

Terdengar obrolan dari para perempuan dan beberapa lelaki lanjut usia di teras rumah tersebut. Orang-orang lebih banyak membicarakan kebaikan-kebaikan Si Pemuda soleh itu daripada mem…

Uman

Diceritakan, dahulu di kampungku hidup seorang lelaki, para penduduk memanggilnya Bah Uman. Karena hidup di kampung, orang boleh memanggilnya apa saja, orang pun bisa dijuluki apa saja oleh orang lain. Ada hal menarik dari seorang Bah Uman, terutama dalam hal bertutur kata. Semua orang tahu, di kampungku ada seekor anjing diberi nama Boma. Boma selalu mengikuti ke mana saja Bah Uman melangkah, seperti Tumang dan Sangkuriang. Karena kedekatan dan kesalehan sosial yang dimiliki oleh Bah Uman, kepada Si Boma pun dia memanggilnya Jang Boma.

Dalam hal bertutur kata, pandangan orang-orang kampung terhadap Bah Uman sudah pada mafhum, disebutlah lelaki itu sebagai seorang yang sopan dalam berucap. Namun, sikap lebih dari seorang Bah Uman bukan hanya itu. Ada kelebihan lain, tidak dimiliki oleh mayoritas orang-orang, juga oleh Saya sendiri. Bah Uman akan selalu mengaku salah kepada siapa pun ketika ada persoalan yang menjerat dirinya. Jika ada satu kesalahan, kemudian berbuntut pada satu perdeb…

PAMINGPIN ANYAR KOTA SUKABUMI

Poé ieu, pasangan Muraz-Fahmi dilantik salaku Walikota jeung Wakil Walikota Sukabumi 2013-2018. Dina poé ieu pisan, Kota Sukabumi miboga deui pamingpin anyar anu baris mawa Kota Sukabumi kana hal anu dicita-citakeun sakumaha dina visi jeung misi pasangan Muraz-Fahmi. Hal anu alus, salah sahijina, lamun Pamingpin anyar ieu lain saukur bisa ngabuktikeun hal-hal sakumaha anu diébréhkeun dina visi jeung misi ieu pasangan, ogé kudu neruskeun hal-hal alus anu geus dilakonan ku Pamingpin saméméhna.Sakumaha niténan kana hasil Pemilukada Kota Sukabumi 2013, pasangan Muraz-Fahmi anu dirojong ku tilu partéy; Démokrat, PKS, jeung PKB pinunjul jadi calon anu dipilih ku masyarakat kalawan béda 68 sora ti pasangan Mulyono-Jona. Sacara politis, béda 68 sora ieu nunjukkeun aya kasaimbangan antara pamilih anu ngarojong Muraz-Fahmi jeung anu milih ka Mulyono-Jona. Geus puguh lamun dua pasangan séjénna dihijikeun mah, antara sora anu meunang jeung anu éléh téh meureun loba kénéh sora anu éléh.Ngan, sisti…

NGARAWAT ATLET

Keur maén bal di jaman ayeuna, barudak geus leungiteun tempat, di mana kudu maén bal ari lain di jalan atawa di sawah anu garung mah. Kajadian ieu, lumangsung ti taun 2009 nepi ka ayeuna, utamana keur barudak anu aya di daérah kota. Pamaréntah mémang geus méré hiji kawijakan, taun 2010 kalawan kawijakan ti Kementrian Pemuda dan Olahraga, tiap kecamatan di Kota Sukabumi dihancengan anggaran keur ngawangun lapang-lapang maén bola tingkat kecamatan. Ieu mangrupa iber alus, sok sanajan dina prakna pangwangunan dipigawé ku ormas-ormas atawa OKP-OKP anu lain tugas maranéhna ngagawéan masalah-masalah pangwangunan.Teu leuwih ti sataun, lapang-lapang maén bal tingkat kecamatan geus ngawujud, sebut baé lapang Katél, Lapang Kibitay, jeung lapang Gajah. Ukuran lapang mah mémang bisa disebut geus loyog jeung ukuran internasional, ngan tina palebah kualitas lapang baé meureun anu masih perelu diropéa deui. Nya keur ukuran barudak mah, da puguh lain pamaén bal profésional, minimal aya lahan keur maé…

THE INDEPENDENCE MOVEMENT

When VOC power claw stuck in the archipelago, when the kingdoms of this country with its citizens feel how much power is directly proportional to the VOC was the plunder of natural resources of this country, history has recorded, in such conditions it was born for society movements take over the role of VOC. Resistance against the interests of the nation's natural resources robber was done by various kingdoms in the archipelago outposts. The reason, robbery and theft committed by anyone, any country in the name of power, government, and especially Colonialism always hated by the host population. VOC strike back, the rebels in their version portrayed as hordes of extremists, enemies of the state and power.

This portrait, this historical fact, not only have happened in an era when life was simpler. Independence movements in various parts of the world is born on the grounds that there has been a massive robbery of natural resources owned by natives. An imbalance what is robbed by so…

FUNCTIONING "JALAN LINGKAR SELATAN"

Prior to 2005, the Spatial Plan for the "Jalan Lingkar Selatan"area has been decided by the Government of Sukabumi. Until 2014, the area will become a new attraction for the city of Sukabumi. Except in that place there will be a bus terminal type A, along the main road which has two lanes would be established also several hotels, shopping centers, and culinary center. That's well thought out plan that has been prepared by the Government prior to 2005 Sukabumi.

"Jalan Lingkar Selatan"construction project is not messing around, this road was built on the basis of need and the Government must do Sukabumi equitable development for the expansion areas; Baros, Cibeureum, and Lembursitu. Availability of infra-structure in the three districts is still far behind by four other districts. Hopes to-front, three districts will be a place where the center of the crowd had shifted to the outskirts of town.

After the "Jalan Lingkar Selatan"was officially established…

RICE FIELD AND VILLAGE DEVELOPMENT

In Development Planning Meeting (Musrenbang) between the years 2006-2010, had proposed the construction and development of the rice fields and tourist village in Sukabumi. This proposal has the impression too soar to be realized if the light of that development always dwell on the provision of physical things alone. In fact, this proposal for nearly four years at all - let alone get into the priority-just to get into a row of a number of other physical development was not at all ever. This proposal is still losing trend by the proposed construction and renovation of hundreds alley with a length of only 50 meters.

If it is true to say too soar, because the concept of the proposed construction and development fields need the clarity of this tour and our perspective on the concepts of development in this country. Our minds, the people in these countries to-three, still the mind set that it should be the construction of massive, visible, measurable and can be easily calcul…

BOUNCERS AND WORKERS

Bouncer and Factory WorkersBy: WarsaMost observers said, the unfolding case of confinement factory workers and pan frying pan by his employer in Lebak Wangi, South Tangerang is a slap doubt for employment in this country. Ironically, this case revealed a few days after the celebration of Labor Day / May Day is often celebrated on May 1.

Cak Imin, as the Minister of Manpower and Transmigration said the workers confinement problem is not just entering the realm of employment violations alone, has also been entered into in violation of human rights. Perpetrators should be criminalized offense with penalties as severe.

Some labor activists give their views, cruelty and factory employers to employees is often the case. Exposure of the workers confinement frying pan and pot at the South Tangerang just an iceberg phenomenon. He only looks at the surface, still did not lose a bit of other cases that injure employment system in this country. Supervision of the Department of Labor to companies …

Menfungsikan Jalur

Sebelum tahun 2005, Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kawasan Jalan Lingkar Selatan telah diputuskan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Sampai tahun 2014 nanti, kawasan tersebut akan menjadi sebuah daya tarik baru bagi masyarakat Kota Sukabumi. Kecuali di tempat itu akan ada sebuah terminal bis type A, sepanjang jalan besar yang memiliki dua lajur itu akan didirikan juga beberapa hotel, pusat perbelanjaan, dan sentra kuliner. Begitulah rencana matang itu telah disusun oleh Pemerintah Kota Sukabumi sebelum tahun 2005.

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan bukan proyek main-main, Jalan ini dibangun atas dasar kebutuhan dan keharusan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan pemerataan pembangunan bagi wilayah-wilayah perluasan; Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Ketersediaan infra –struktur di tiga kecamatan ini masih tertinggal jauh oleh empat kecamatan lain. Harapan ke- depan, tiga kecamatan ini akan dijadikan tempat di mana pusat keramaian harus dialihkan ke daerah-daerah pinggiran Kota.

Setelah Jalan…

Menyelamatkan Lahan Pertanian dan Budaya

Dalam Musyawarah Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) antara tahun 2006-2010, pernah diusulkan pembangunan dan pengembangan sawah serta kampung wisata di Kota Sukabumi. Usulan ini memiliki kesan terlalu melangit untuk direalisasikan jika dipandang dari sudut bahwa pembangunan selalu berkutat pada pengadaan hal-hal fisik semata. Bahkan, usulan ini selama hampir empat tahun sama sekali tidak – jangankan masuk ke dalam skala prioritas- sekedar untuk masuk ke dalam deretan sejumlah pembangunan fisik lainnya pun sama sekali tidak pernah. Usulan ini masih kalah trend oleh usulan pembangunan dan renovasi ratusan gang dengan panjang hanya 50 meter saja.

Jika dikatakan terlalu melangit memang benar, sebab konsep dalam usulan pembangunan dan pengembangan sawah wisata ini mebutuhkan kejernihan dan cara pandang kita terhadap konsep-konsep pembangunan di negara ini. Alam pikiran kita, masyarakat di negara-negara ke-tiga, masih menginjakkan pikiran bahwa pembangunan itu harus bersifat massive, terl…

Kang Warsa - 2014