Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2013

Kulit Bodas

" Pék déngékeun lagu-lagu Koréa, Jepang, jeung nagara deungeun. Pék robah warna buuk jadi cokelat, beureum, atawa héjo! Pék robah gaya hirup, titi jeung tata peryoga ku cara hirup saperti di nagara-nagara Eropa. Tapi, nalika urang hudang isuk-isuk jeung neuteup kana kaca eunteung, tetep baé waruga jeung ruh urang masih mangrupa urang Sunda tulén!"

Ngimeutan kana hasil sababaraha panalungtikan ngeunaan beuki nérékélna jumah  kosmétik "Pemutih Kulit" anu dijual di nagara urang , beuki mahabuna éta hasil produk digunakeun ku wanoja-wanoja di urang méré hiji indikasi lamun budaya deungeun lain saukur mangaruhan kana cara hirup hiji bangsa. Leuwih ti éta geus mangaruhan kana hal anu fundaméntal dina kahirupan nyaéta: jati diri urang salaku bangsa. Hal-hal génétika anu dipapaksa kudu asup kana lolongkrang sosial.

Mindsét urang  geus dirobah ku iklan-iklan anu ngébréhkeun lamun kulit bodas leuwih alus jeung unggul tibatan kulit cakeutreuk, hideung, jeung cakueum. Geus jadi …

Ranté

Rupa-rupa tabéat jalma, anu anu resep kana nostalgia ogé aya anu resep neuteup ka hareup. Henteu goréng asal bisa nempatkeunna. Loba teuing nénjo ka tukang, urang bakal paéh ngadadak dina jeroning nyanghareupan kahirupan, kusabab sikep optimis bakal paéh dina diri urang. Sabalikna, neuteup teuing ka hareup, kusabab dipinuhan ku sikep optimis anu ékstrem bakal maténi diri urang, kusabab hal anu aya ditukang teu dianggap hiji pangajaran keur kahirupan sanggeusna.

Lamun niténan mah, kahirupan mangrupa mata ranté anu silih sambung, mangrupa siklus nu muter, ngawujud ngajadi hiji kahirupan nalika hal éta pageuh nali antara hiji mata kana mata sanggeusna. Waktu anu geus ka sorang, anu keur lumangsung, jeung anu bakal datang mangrupa hiji tatali nu teu bisa dipegatkeun lamun kahirupan hayang disebut sampurna.

Kabéh jalma boga ranté kahirupanna séwang-séwangan, lamun disebut salaku mahluk individu. Tapi salaku mahluk sosial anu henteu bisa leupas tina pangaruh-pangaruh sosial, aya jalma séjén d…

Pasoalan Hirup

Kamandang filsafat lolobana dimimitian ku sababaraha pananya ngeunaan kahirupan. Leunyepaneun. Siga dina literatur filsafat aya hiji pananya, Qui Sais Je? Keur naon urang aya?. Dina hal éta, paguneman antara Socrates jeung para muridna mah ku Plato nepi ka dibukukeun sagala dina buku anu judulna Dialog. Literatur-literatur klasik ogé lolobana ngébréhkeun pasoalan-pasoalan hirup anu meunang ngaguar tina sababaraha pananya. Siga dina buku Phaedo-na Plato, sababaraha pananya diguar dina éta buku, utamana masalah kahirupan.

Kaluarna kalimah-kalimah pananya dina kahirupan tangtu geus disiapkeun jawabanna ku tingkah polah urang. Qui Sais Je? Keur naon urang aya?. Jawabanna lain saukur ku kecap-kecap anu ngandung rétorika, tapi ku sikep jalma dina sajeroning nyanghareupan kahirupan. Da pananyana ogé basajan, biasa, tapi miboga hal anu kudu diteuleuman ku sakabéh jalma. Kecap-kecap samodél kitu lain saukur mangaruhan wewengkon filsafat, dina basa-basa profétik ogé sering diunggel kecap samodé…

2+2=5

Ada sebuah dongeng. Pada zaman Nabi Sulaeman, dua orang sedang beradu mulut perihal 2+2. Orang pertama karena merasa benar dan paling benar mengatakan 2+2=4. Sementara orang ke-dua mengatakan jika 2+2=5. Percekcokan itu berbuntut ke pengadilan. Mereka menghadap Sulaeman.

Sulaeman, dikenal sebagai raja bijak dan adil. Maka dengan kebijakannya tersebut Sulaeman menghukum orang pertama yang mengatakan 2+2=4. Sudah tentu, Si Orang tersebut tidak menerima terhadap keputusan ganjil dan tidak populis itu.

Dengan enteng, Sulaeman mengatakan. " Kamu dihukum bukan atas karena pendapatmu benar secara matematis. Namun karena kamu telah bertengkar dengan orang bodoh. Buat apa kamu bertengkar dan beradu mulut dengan orang yang mengatakan 2+2=5. Huhh.."

Intinya dari kisah sederhana ini adalah, kita jangan berdebat dengan orang-orang bodoh, apalagi memperdebatkan hal-hal yang tidak penting dan kurang krusial. Berdebatlah dengan orang-orang cerdas, sebab jika kita berdebat dan me…

REKELSI: BOM BOSTON

Beberapa media massa seperti New York Times, BBC, dan Telegraph memberitakan dengan gempita peledakan Bom di Boston Maraton. Pelaku peledakan sampai saat ini belum diketahui. Agen Amerika, FBI membuat pernyataan: Akan mengejar pelaku peledakan bom sampai ke ujung dunia sekalipun.

Kekhawatiran muncul dari organisasi-organisasi Islam di Amerika Serikat. Mereka khawatir , jika pelaku peledakan bom tersebut berasal dari Kelompok Islam Radikal. Memang, sejauh ini belum diketahui siapa aktor di balik peristiwa peledakan bom tersebut. Segala kemungkinan bisa terjadi; bisa dilakukan oleh ektrimis kulit putih, kelompok radikal ekstrim kanan, atau oleh kelompok Islam radikal.

Kekhawatiran itu menjadi pertanda, betapa upaya-upaya men-stereotif-kan Islam sebagai agama kaum radikal telah berhasil dilakukan -terutama oleh media-media massa Barat. Padahal, pasca peledakan bom, organisasi-organisasi Islam di Amerika Serikat telah membuat beberapa pernyataan; Kebencian mereka terhadap aks…

Aki Hadwi

Asa ku kabeneran, arék panén bawang beureum, kari-kari harga bawang beureum keur nérékél naék. Kagantian usum kamari melak térong téh, ku bati usum panén bawang ayeuna. Kitu ceuk pikir Aki Hadwi, salah saurang patani di Lembur Cihérang. Lain manéhnha wungkul, sababaraha patani anu usum ayeuna teu melak paré tapi melak bawang mah katénjo beungeutna ogé béar marahmay. Kang Ukan mah, waktu ngadéngé harga bawang naék dina iber TV, bawang beureum can meujeuhna diala ogé geus dipanén. Bisi kaburu murah deui cenah, apan jaman kiwari mah nu ngaranna harga-harga nanaon ogé fluktuatif, teu jejeg kawas baheula.

Orokaya, sikep Kang Ukan saperti kitu, ditiron ku lolobana para patani anu melak bawang. Bawang can meujeuhna diala téh dikukuy, dibeungkeutan, terus dibawa ka pasar di puseur dayeuh. Bener, lain bohong iber dina TV, harga bawang tétéla keur nérékél naék. Kang Apru nepi ka mawa duit kana lima yutana. Éta téh geus dipotong ku barang beuli barang-barang kaperluan rumah tangga. S…

Jojodog Unggah Ka Salu

Teu saeutik anu geus dipopohokeun ku urang, utamana ku para guru ngaji. Salah sahijina, urang geus jarang ngatik barudak anu ngaji ku sababaraha élmu anu disebut élmu parabot; saperti Nahwu, Shorof, Ma'ani, jeung anu lianna. Hal ieu sabanding jeung kalolobaanna guru Basa Sunda anu geus jarang ngatik jeung ngajarkeun aksara Sunda ka para pamilon ajar. Hanacarakadatasawala jeung anu ngaranna nadzom ayeuna geus jarang kadenge dibaca arék ku barudak anu di sakola ogé ku barudak anu keur ngaraji di masigit.

Ieu kudu jadi bahan pamikiran urang – salaku jalma anu masih kénéh merhatikeun kana dunya pendidikan. Ka ditunakeun mah kudu disasar jeung ditalungtik naon kasang tukang jeung marga lantaranna dua hal ieu geus mimiti ditinggalkeun lain ku sasaha, tapi ku guru jeung ustadzna sorangan. Ari saukur nitenan bari teu dirojong ku hasil panalungtikan mah ti taun 2006 ogé kuring geus bisa nyindekkeun sababaraha konklusi dasar, anu jadi cukang lantaran diapi lainkeunna dua pangaj…

Iber Ti Ujung Genténg

Kang Warsa - 2014